Byg­ge på Apel­vi­ken mö­ter mot­stånd

UPP­RUST­NING: STO­RA PAR­KE­RING­EN FORT­FA­RAN­DE EN STRIDSFRÅGA

Hallands Nyheter - - Varberg - AG­NES KÅGSTRÖM ag­nes.kagstrom@hn.se

Den nya de­talj­pla­nen för Apel­vi­ken får bå­de be­röm och kri­tik. Bra! sä­ger surf­fö­re­ta­gen. Rör in­te par­ke­ring­en, tyc­ker stugä­ga­re.

Upp­rust­ning­en av Apel­vi­ken är en frå­ga som har va­rit på ta­pe­ten länge och ny­li­gen gick ti­den ut för att skic­ka in syn­punk­ter på den ak­tu­el­la de­talj­pla­nen.

Se­dan det för­ra för­sla­get har par­ken med lek­plats bli­vit mer än dub­belt så stor. Det har ock­så gjorts för­änd­ring­ar på den sto­ra par­ke­ring­en som lig­ger nä­ra järn­vä­gen och mel­lan John’s Pla­ce och Havs­vä­gen. På den väst­ra de­len pla­ne­ras en upp­ställ­nings­plats för hus­vag­nar och längs med Tång­kö­rarvä­gen finns plats för två nya bygg­rät­ter för an­ting­en kafé och re­stau­rang, el­ler ut­hyr­ning och kurs­verk­sam­het kopp­lat till id­rott och surf.

HN HAR TA­GIT del av fem­ti­o­ta­let syn­punk­ter som kom­mit in. Många upp­skat­tar nya cy­kel­ba­nor och be­lys­ning. Men hur den sto­ra par­ke­ring­en ska ut­for­mas kri­ti­se­ras fort­fa­ran­de av fle­ra stugä­ga­re.

Ur­ban Karls­son och Be­a­trice Jans­son har sin träd­gård mot par­ke­rings­plat­sen och de är miss­nöj­da med den nya pla­ne­ring­en.

– Dels så kom­mer bygg­na­der­na skym­ma havs­ut­sik­ten. Sen tror jag att det kom­mer bli ont om par­ke­rings­plat­ser så knö­kat

”Det kom­mer bli ett tomt skal när det in­te är sä­song, det är det vi är räd­da för. Man und­rar om det verk­li­gen finns un­der­lag för det” BE­A­TRICE JANS­SON

stugä­ga­re

som det är här en so­lig dag, sä­ger Ur­ban Karls­son.

HAN FÖRESLÅR ATT den pla­ne­ra­de hus­bilspar­ke­ring­en kan lig­ga vid Agrells cam­ping i när­he­ten av Apel­vik­s­höjd el­ler vid Ol­les. I stäl­let för de pla­ne­ra­de bygg­na­der­na för kafé el­ler ut­hyr­nings­verk­sam­het vill de hell­re se en mer mo­bil lös­ning som food­trucks.

– Det kom­mer bli ett tomt skal när det in­te är sä­song, det är det vi är räd­da för. Man und­rar om det verk­li­gen finns un­der­lag för det, sä­ger Be­a­trice Jans­son.

I öv­rigt är de po­si­ti­va till att vä­gen rustas upp och att re­stau­rang­er får möj­lig­het att byg­ga ut.

SURF­FÖ­RE­TA­GEN SURFERS PARADISE och Fah­lén­surf är myc­ket po­si­ti­va till ut­veck­ling­en i Apel­vi­ken. Hen­rik Fah­lén har dri­vit sur­fut­hyr­ning och kur­ser i con­tai­nern på par­ke­ring­en i tre år, men skul­le vil­ja star­ta en mer per­ma­nent verk­sam­het.

– Som den här pla­nen läggs så känns det som att det finns en gi­ven plats för nå­gon som mig. Sen är det myc­ket bol­lar som häng­er i luf­ten in­nan man vet vad som blir av.

De se­nas­te åren har han haft till­fäl­li­ga bygg­lov och i den trånga con­tai­nern blir det till att stap­la gre­jer på varand­ra. En stör­re yta och bätt­re för­va­ring ha­de va­rit att öns­ka. Men sam­ti­digt är det vik­tigt att för­ut­sätt­ning­ar­na fun­ge­rar tyc­ker han.

– Det mås­te va­ra eko­no­miskt ge­nom­för­bart ock­så. Det går in­te ba­ra att plan­läg­ga och så vi­sar det sig att det är helår­sar­ren­de. Då blir det svårt.

Nu är det upp till po­li­ti­ker­na att ta ställ­ning till om de ska an­ta de­talj­plane­för­sla­get som det är el­ler in­te.

MISS­NÖJ­DA. Ur­ban Karls­son och Be­a­trice Jans­son med gran­nen Patrik Karls­son bor in­till den sto­ra par­ke­ring­en och ser

Bild: AG­NES KÅGSTRÖM

helst att den ska få va­ra som den är i dag.

Bild: AG­NES KÅGSTRÖM

PO­SI­TIV. Hen­rik Fah­lén ser möj­lig­he­ter för de som dri­ver surf­verk­sam­het och är glad att stäl­len som Brit­tas, Ol­les och Ma­jas får möj­lig­het att byg­ga ut.

Bild: AG­NES KÅGSTRÖM

FÖR­ÄND­RING­AR. Den sto­ra par­ke­ring­en ska för­u­tom plats för bi­lar även in­rym­ma hus­bilspar­ke­ring och verk­sam­he­ter som kafé el­ler ut­hyr­ning.

Bild: AG­NES KÅGSTRÖM

TRÅNGT. Hen­rik Fah­lén dri­ver sin verk­sam­het från con­tai­nern på sex gång­er tre me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.