Ho­tell­fa­sad vitt­rar bort

Hallands Nyheter - - Varberg - CAROLIN GADALLAH carolin.gadallah@hn.se

Stads­ho­tel­lets fa­sad på Bäck­ga­tan be­hö­ver re­no­ve­ras. Möj­li­gen kan ar­be­tet star­ta i höst.

– Teg­let har bli­vit fukt­ska­dat och när det blir kallt ex­pan­de­rar vatt­net och då går teg­let sön­der, sä­ger Fri­da Gren, pro­jekt­le­da­re på Var­bergs Fa­sig­het AB.

DET PLA­NE­RA­DE re­no­ve­rings­ar­be­tet är upp­de­lat i fle­ra etap­per där de mest om­fat­tan­de re­no­ve­ring­ar­na är de som ska ge­nom­fö­ras på den del av kvar­te­ret som vet­ter mot Väst­ra Vall­ga­tan. Den fas­tig­he­ten är byggd på 1970-ta­let.

– På den äld­re, mer an­ri­ka de­len av bygg­na­den kom­mer vi in­te att by­ta ut fa­sa­den helt ut­an ba­ra la­ga spric­kor, må­la, put­sa och fixa fog­ning­en på fönst­ren, sä­ger Fri­da Gren.

Den förs­ta etap­pen om­fat­tar sidan som lig­ger på Bäck­ga­tan. Den be­räk­nas kos­ta cir­ka 1,8 mil­jo­ner kro­nor och ska en­ligt tids­pla­nen va­ra klar till jul.

– Te­gel­ste­nen som vi har nu har så kal­la­de svens­ka mått och de är svå­ra att få tag på nu för ti­den så vi har fått spe­ci­al­be­stäl­la nya te­gel­ste­nar som ska ef­ter­lik­na de gam­la så myc­ket som möj­ligt, sä­ger Fri­da Gren.

OM PLA­NER­NA GÅR ige­nom och blir god­kän­da av bygg­nads­nämn­den hop­pas Fri­da Gren att fasa­d­re­no­ve­ring­en på he­la Stads­ho­tel­let ska va­ra klar nå­gon gång un­der år 2019.

Bild: CAROLI GADALLAH

BYTS UT. Den fukt­ska­da­de fa­sa­den har fun­nits se­dan bör­jan av 70-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.