Klit­ter­ba­det mås­te rustas upp

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MÅR­TEN SAMUELSON 010-471 52 74 mar­ten.samuelson@hn.se

Klit­ter­ba­dets fram­tid be­hö­ver sy­nas. Frå­gan är hur myc­ket man ska gö­ra. I vil­ket fall hand­lar det om en stor in­ve­ste­ring.

Kultur- och fri­tids­nämn­den har haft up­pe ären­det och kom­mer att be­gä­ra att man sät­ter igång en för­stu­die av hur man ska gå vi­da­re.

– Det finns ett an­tal sa­ker som be­hö­ver gö­ras gans­ka akut. Till ex­em­pel be­hö­ver ven­ti­la­tio­nen och en del an­nat åt­gär­das som har med drif­ten att gö­ra, sä­ger ord­fö­ran­de Per Johansson (C).

– Vi kom­mer att be­hö­va gö­ra in­ve­ste­ring­ar för att ba­det ska kun­na va­ra öp­pet i 5-10 år till. Men vi be­hö­ver även tit­ta på lång sikt hur vi ska få det att stå i 50 år till. El­ler om vi ska byg­ga ett nytt bad och för­verk­li­ga vi­sio­nen som pre­sen­te­rats ti­di­ga­re.

I VIL­KET FALL be­hö­ver det gö­ras nå­got gans­ka skynd­samt och där­för vill man att det ska in­le­das en för­stu­die.

– Ut­ö­ver det nya hu­vud­bib­li­o­te­ket är det den störs­ta in­ve­ste­ring­en för oss och det är bra att få en hel­hets­bild av vad de oli­ka al­ter­na­ti­ven kan kos­ta, kon­sta­te­rar Per Johansson.

Bild: OLA FOL­KES­SON

AKUT. Ven­ti­la­tio­nen be­hö­ver sna­rast åt­gär­das på Klit­ter­ba­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.