DET HÄN­DE DÅ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 45 år se­dan, 1972, ut­såg det ame­ri­kans­ka de­mo­kra­tis­ka par­ti­et sin kan­di­dat till pre­si­dent­va­let den 7 no­vem­ber. Det blev som för­vän­tat 49-årig se­na­tor från Syd­da­ko­ta och en skarp kri­ti­ker av Vi­et­nam­kri­get. Han lo­va­de i val­rö­rel­sen att ta hem al­la trup­per från Vi­et­nam in­om tre må­na­der om han blev pre­si­dent, samt att för­bätt­ra vill­ko­ren för USA:S fat­ti­ga. Fy­ra må­na­der se­na­re vann dock den sit­tan­de re­pu­bli­kans­ke pre­si­den­ten Richard Nix­on en jord­skreds­se­ger över Mcgo­vern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.