Fler dö­da ef­ter ovä­der i Ja­pan

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

JA­PAN. An­ta­let of­fer för de kraf­ti­ga sky­fal­len i söd­ra Ja­pan sti­ger. 28 per­so­ner har hit­tats dö­da och ett tju­go­tal sak­nas. Pre­miär­mi­nis­ter Shin­zo Abe har av­bru­tit en Eu­ro­pa­re­sa en dag ti­di­ga­re för att åter­vän­da till ka­ta­stro­fen.

– Re­ge­ring­en kom­mer att gö­ra allt för att åter­upp­byg­ga om­rå­det, så att män­ni­skor kan åter­upp­ta si­na ti­di­ga­re liv ut­an be­kym­mer, sa­de Abe när han be­sök­te en re­gi­on hårt drab­bad av över­sväm­ning­ar ef­ter regno­väd­ret.

Reg­net som bör­ja­de för en vec­ka se­dan har tving­at mer än 400 000 män­ni­skor att läm­na si­na hem. (Tt-reu­ters)

FOTO: NOZOMI ENDO/AP

Ja­pans pre­miär­mi­nis­ter Shin­zo Abe be­sök­te för­öd­el­sen ef­ter sky­fal­len i sta­den Hi­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.