Kaf­fedric­ka­re le­ver läng­re

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

HÄLSA. Kaf­fedric­kan­de på­ver­kar livs­läng­den vi­sar två nya stu­di­er gjor­da i USA re­spek­ti­ve Eu­ro­pa, rap­por­te­rar The Ti­mes. En­ligt den eu­ro­pe­is­ka stu­di­en, som om­fat­tar drygt 520 000 per­so­ner i tio eu­ro­pe­is­ka län­der, har stordric­ka­re av kaf­fe 7–12 pro­cents läg­re risk att dö i för­tid jäm­fört med de som in­te dric­ker nå­got kaf­fe alls. Re­sul­ta­ten vi­sar ock­så att kaf­feäls­ka­re lö­per mind­re risk att drab­bas av stro­ke och hjärt- och magre­la­te­ra­de sjuk­do­mar. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.