Sa­lig bland­ning i nya världs­arv

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

om­rå­de, men det finns na­tur­ligt­vis star­ka po­li­tis­ka in­tres­sen kring det­ta. Det var ock­så det som gjor­de att man in­te kun­de fat­ta ett kon­sen­sus­be­slut i frå­gan. Ef­tersom kom­mit­tén in­te kun­de enas hölls en slu­ten om­röst­ning, sä­ger Tur­ti­nen.

Is­ra­els pre­miär­mi­nis­ter Ben­ja­min Ne­ta­ny­a­hu har re­a­ge­rat med upp­rörd­het och kal­lar Une­scos be­slut för ”för­vir­rat” och ”skam­ligt”, en­ligt AFP.

Världs­ar­ven står un­der det in­ter­na­tio­nel­la sam­fun­dets be­skydd. Det in­ne­bär ock­så att lan­det med världs­ar­vet i frå­ga åtar sig att för­val­ta, vär­na och skyd­da världs­ar­vet för all fram­tid. Men vik­ti­ga världs­arvs­plat­ser har för­störts, av ta­li­ba­ner­na och av terrorgrup­pen Isla­mis­ka sta­ten, IS.

He­le­na Nor­den­berg/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.