Läg­re lön för ut­ri­kesa­ka­de­mi­ker

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

ARBETSMARKNAD. Utri­kes­föd­da aka­de­mi­ker har läg­re lön än svensk­föd­da aka­de­mi­ker, trots att per­so­nen ar­be­tar in­om sam­ma yr­ke och sek­tor, vi­sar en rap­port från Saco. Lö­ne­ga­pet är störst för aka­de­mi­ker föd­da ut­an­för EU och Nor­da­me­ri­ka, och lig­ger på 8 pro­cent. Ren­sat för fak­to­rer som kön, ål­der, yr­ke och be­fatt­ning, stic­ker grup­pen sämst ut i samt­li­ga sek­to­rer och störst är skill­na­der­na i pri­vat sek­tor. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.