Ut­nytt­ja ytan till max

Hallands Nyheter - - Trädgård - Käl­lor: OD­LA.NU, BLOMSTERFRÄJANDET, NIKLAS HJELM

* Så får du plats med bå­de od­ling och um­gänge på bal­kong­en:

* Ut­nytt­ja hör­nen med hjälp av spe­ci­el­la hörn­kru­kor. Kö­per du tå­li­ga va­ri­an­ter kan den stå ute över vin­tern vil­ket in­ne­bär att man fak­tiskt kan od­la bå­de pe­ren­ner och bus­kar i dem. Även små pryd­nads­träd kan fun­ge­ra. Tänk ba­ra på att an­vän­da bra urn­jord och att vatt­na och göds­la be­tyd­ligt of­ta­re än om du ha­de haft väx­ter­na i ra­bat­ten.

* Välj nät­ta ute­möb­ler som går att fäl­la ihop. Bord som man kan fäl­la in är prak­tiskt när fi­kat är un­dan­stö­kat och väx­ter­na ska ses om.

* Om det finns ett tak på bal­kong­en är oli­ka amp­lar en fin lös­ning. Häng­an­de sling­erkras­se gör sig bra.

* Många bu­ti­ker har ett brett sor­ti­ment av od­lings­lå­dor av oli­ka mo­del­ler och stor­le­kar. Välj en som pas­sar ditt ut­rym­me och var­för in­te kom­plet­te­ra med en spal­jé i bak­kan­ten av lå­dan. Spal­jé­er finns att kö­pa i han­deln, men man kan även till­ver­ka sitt eget klät­ter­stöd av bam­bu­pin­nar, läkt, snö­ren el­ler me­tall­tråd.

* Glöm in­te be­lys­ning­en. Det är my­sigt att kun­na sit­ta på sin bal­kong även när mörk­ret fal­ler. En ljusslinga ska­par fi­na effekter när den be­ly­ser blad­verk och fa­sad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.