När­ra­dio i Fal­ken­berg

SOMMARRADIO: GÄS­TER, MU­SIK OCH TÄV­LING­AR Så här års bru­kar lyss­nan­det öka, när Fal­ken­bergs egen när­ra­dio, Ra­dio Wa­ke Up, hål­ler igång si­na som­mar­sänd­ning­ar. HN be­sök­te Ra­dio Wa­ke Ups stu­dio un­der sänd­ning

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - LUDVIG KÖHLER ludvig.kohler@hn.se

Ra­dio Wa­ke Up gör ra­dio med gäs­ter, mu­sik och täv­ling­ar. HN gjor­de besök un­der en sänd­ning med Ti­mot­hy Andersson och Sa­do Has­san.

I hus num­mer 7 i Fal­ken­bergs­gym­na­si­et hu­se­rar Ra­dio Wa­ke Up, Fal­ken­bergs egen när­ra­dio se­dan 2001. På dör­ren till stu­di­on sit­ter ett an­slag som fö­re­stäl­ler lo­go­ty­per­na på de lo­ka­la ent­re­pre­nö­rer och nä­ringsid­ka­re som ser till att hål­la de fal­ken­bergs­ka eter­vå­gor­na höga.

När HN kom­mer på besök är som­mar­ra­di­o­ar­be­ta­ren Ti­mot­hy Andersson pre­cis på väg att på-

an­non­se­ra Cree­dence Cle­ar­wa­ter Re­vi­vals låt ”Tra­vel­lin’ band”. Det är di­rekt­sänd­ning, och vi får en stund till go­do med pro­gram­ma­kar­na i pa­u­sen mel­lan lå­tar­na. De har pre­cis gett led­trå­dar till da­gens täv­ling. Förs­ta pris är bil­jet­ter till Stcc-täv­ling­ar­na på mo­tor­ba­nan.

TI­MOT­HY SKA BÖR­JA and­ra ring på gym­na­si­et i höst och har till­sam­mans med sin skol­kam­rat Sa­do Has­san fått som­mar­jobb på ra­di­on med hjälp av kom­mu­nen. Ti­mot­hy trivs bra med job­bet, men sik­tar nog än­då på att bli lä­ra­re i fram­ti­den.

Ti­mot­hy och Sa­do har bli­vit väg­led­da in i ra­di­o­kons­ten av An­ders Säll­berg som är pro­du­cent och sam­ord­na­re på Ra­dio Wa­ke Up se­dan 2003. Han ger ett lugnt och kun­nigt in­tryck, och har lagt ned stor om­sorg på låt­lis­tor­na som ra­di­on spe­lar.

DET ÄR EN sa­lig bland­ning av gam­malt och nytt, po­pu­lärt och ud­da. Svens­ka klas­si­ker var­vas med 80-tals­hård­rock och se­nas­te nytt från topp­lis­tor­na (ba­ra om nå­gon öns­kar det). Det är en bland­ning som stic­ker ut, och An­ders för­kla­rar re­cep­tet på en lyc­kad ar­bets­dag.

– Goa gäs­ter, bra flyt på täv­ling­ar och önsk­ning­ar och en skön mix av bra mu­sik.

När jag frå­gar hur den ty­pis­ke Ra­dio Wa­ke Up-lyss­na­ren ser ut, för­kla­rar tea­met att det är al­la möj­li­ga som har på 105,1 mhz på Fm-sän­da­ren, el­ler lyss­nar i da­torn och mo­bi­len.

– Ka­na­len står på bland fö­re­tag, och ung­do­mar­na loc­kar and­ra ung­do­mar att lyss­na. På som­rar­na går lyss­na­ran­ta­let upp, sä­ger An­ders Säll­berg.

DE SE­NAS­TE ÅRENS för­änd­ring­ar i ra­di­o­värl­den med di­gi­ta­li­se­ring och pod­dar har in­te va­rit ne­ga­ti­va för ra­di­on, kon­sta­te­rar han vi­da­re:

– De kom­plet­te­rar varand­ra rätt bra, den van­li­ga ra­di­on och de ny­a­re al­ter­na­ti­ven.

Da­vid Bowies 40 år gam­la dänga ”He­ro­es” hål­ler än, och me­dan den spe­las be­rät­tar Ti­mot­hy att ra­di­on har gäs­ter var­je dag mel­lan 12 och 13. Det är någ­ra tim­mar tills kloc­kan slår halv fem, och det går fort­fa­ran­de bra att skic­ka in en öns­kan om att få en låt spe­lad.

Den­na dag kom­mer Stcc-fö­ra­ren Mar­cus An­ner­vi på besök, och se­dan vet man in­te rik­tigt vad som hän­der. Det mesta sänds di­rekt och det är en av tjus­ning­ar­na med att rat­ta in Ra­dio Wa­ke Up.

NÄR­RA­DIO. Ti­mot­hy Andersson och Sa­do Has­san går på Fal­ken­bergs­gym­na­si­et

Bild: OLA FOLKESSON

och som­mar­job­bar som ra­di­opra­ta­re på Ra­dio Wa­ke Up.

Bild: OLA FOLKESSON

RADIOPROFFS. Sa­do Has­san i sändar­ta­gen. Hen­nes fa­vo­ritar­tist är den ka­na­den­sis­ka rap­pa­ren Dra­ke.

Bild: OLA FOLKESSON

TUNG MU­SIK. Ti­mot­hys fa­vo­rit­mu­sik görs av det tys­ka hård­rocks­ban­det Kre­a­tor.

Bild: OLA FOLKESSON

STJÄRNBESÖK. Besök i stu­di­on av Stcc-fö­ra­ren Mar­cus An­ner­vi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.