Låt snabb­tå­gen stan­na i Var­berg året om!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VAR­BERG. Nu un­der någ­ra som­mar­vec­kor gör snabb­tå­gen up­pe­håll i Var­berg. Det rör sig om fem av­gång­ar i var­je rikt­ning. Tå­gen går till Kö­pen­hamn, vil­ket in­ne­bär att det finns di­rekt­tåg till Ka­strup. Från den 14 au­gusti stan­nar in­te snabb­tå­gen läng­re i Var­berg. Då blir det snabb­tåg­s­ty­pen X 55 som in­te kan gå till Dan­mark.

Just nu finns det in­te X-2000-tåg så det räc­ker till på Väst­kust­ba­nan. Som­mar­tid är ett un­dan­tag då det är nå­got gle­sa­re tra­fik mel­lan bl a Stock­holm och Gö­te­borg. För­hopp­nings­vis kom­mer de nya tå­gen att kun­na gå till Dan­mark.

NÅG­RA TÅG BÖR stan­na i Var­berg he­la året. För­slagsvis tre i var­je rikt­ning. Det förs­ta från Gö­te­borg på mor­go­nen. Det in­ne­bär om­kring kloc­kan 06.10 från Var­berg. Med byte i Mal­mö kan man va­ra på Ka­strup 08.33 samt i Kö­pen­hamn 08.48. Ett tåg mitt på da­gen samt di­rekt­tå­get från Stock­holm till Halm­stad ha­de gjort att man kan va­ra i Var­berg om­kring 19.10.

I MOTSATT RIKT­NING kan tå­get som stan­nar i bl a Halm­stad stan­na i Var­berg. Det skul­le in­ne­bä­ra en an­komst till Var­berg cir­ka 07.50. Vis­ser­li­gen är man in­te i Stock­holm för­rän strax fö­re 12.00. Ett tåg mitt på da­gen samt sista tå­get från Mal­mö till Gö­te­borg bör gö­ra up­pe­håll i Var­berg. Det skul­le in­te på­ver­ka ti­der­na vid änd­sta­tio­ner­na, möj­li­gen med mer än nå­gon mi­nut.

Om för­sla­get re­a­li­se­ras gäl­ler det att SJ mark­nads­för tå­gen.

Chris­ter Wil­helms­son

Re­se­närs­fo­rum

Bild: JON OLAV/TT

SNABBTÅG. Just nu finns det in­te X-2000-tåg så det räc­ker till på Väst­kust­ba­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.