Höga mar­gi­nal­skat­ter för­svå­rar ta­lang­jak­ten

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

JOBB. Många ar­bets­gi­va­re i Hal­lands län har svårt att hit­ta rätt kom­pe­tens. I ge­nom­snitt miss­lyc­kas var fem­te rekry­te­ring na­tio­nellt, en­ligt Svenskt Nä­rings­livs se­nas­te re­kry­te­rings­en­kät. Sär­skilt svårt är det att loc­ka kva­li­fi­ce­ra­de med­ar­be­ta­re från ut­lan­det. Den höga skat­ten på ar­be­te, främst mar­gi­nal­skat­ten, ut­gör ett all­var­ligt hin­der.

Sve­ri­ge be­skat­tar hög­ut­bil­dad ar­bets­kraft och ta­lang­er hår­da­re än and­ra Oecd-län­der. Jäm­fört med re­le­van­ta kon­kur­rent­län­der har vi den högs­ta mar­gi­nal­skat­ten, men ock­så en av de lägs­ta trösk­lar­na för när den högs­ta mar­gi­nal­skat­ten trä­der in. Allt bre­da­re in­komst­grup­per får in­te ens be­hål­la hälf­ten av en in­komstök­ning. I Sve­ri­ge finns det sjuk­skö­ters­kor som be­skat­tas hår­da­re än en tysk börs­bo­lags­di­rek­tör.

FÖR FÖ­RE­TAG SOM vill re­kry­te­ra kva­li­fi­ce­ra­de med­ar­be­ta­re, så som in­gen­jö­rer och tek­ni­ker, är det­ta ett pro­blem. Rör­lig­he­ten i yr­kes­grup­per­na är stor och lö­ne­ni­vå­er och be­skatt­ning spe­lar stor roll vid en rekry­te­ring.

Även of­fent­lig sek­tor drab­bas. Sjuk­vår­den har un­der lång tid haft svårt att hit­ta lä­ka­re och lands­ting­en le­tar ak­tivt ef­ter nya med­ar­be­ta­re ute i Eu­ro­pa. De höga skat­ter­na mins­kar Sveriges at­trak­ti­vi­tet.

För Hal­land in­ne­bär de höga skat­ter­na på hög­ut­bil­dad ar­bets­kraft dess­utom att det blir svårt att be­hål­la många av dem som stu­de­rar på hög­sko­lan i Halm­stad. För en nyutex­a­mi­ne­rad da­ta- el­ler It-tek­ni­ker med hund­ra­tu­sen­tals kro­nor i stu­di­elån på­ver­kar lö­nen och skat­ten om han el­ler hon stan­nar i re­gi­o­nen el­ler tar ett jobb ut­om­lands.

SVENSKT NÄ­RINGS­LIV lan­se­rar där­för ett för­slag som in­ne­bär att den högs­ta mar­gi­nal­skat­ten sänks till 42 pro­cent. Det kan ske ge­nom att av­skaf­fa den så kal­la­de värnskat­ten och sam­ti­digt sän­ka stats­skat­ten med 10 pro­cen­ten­he­ter. Dess­utom fö­re­slår vi att in­komst­grän­sen där skat­te­be­ta­la­re bör­jar be­ta­la högs­ta mar­gi­nal­skatt höjs från da­gens 52 000 till 80 000 kro­nor i må­na­den. Det skul­le hal­ve­ra av­stån­det till mot­sva­ran­de ni­vå i vå­ra kon­kur­rent­län­der där högs­ta mar­gi­nal­skatt tas ut från runt 110 000 kro­nor per må­nad.

Den glo­ba­la kam­pen om kva­li­fi­ce­rad ar­bets­kraft är i full gång. För­kla­ring­en är en­kel: hög­ut­bil­dad ar­bets­kraft och ta­lang­er sti­mu­le­rar in­no­va­tio­ner, vil­ket le­der till bätt­re för­ut­sätt­ning­ar­na för fö­re­ta­gen att ut­veck­las. De bi­drar ock­så till att vid­ga fö­re­ta­gens af­färs­re­la­tio­ner runt om i värl­den.

Sam­ti­digt är rör­lig­he­ten i des­sa yr­kes­grup­per stor. Där­för be­dri­ver allt fler län­der en mål­med­ve­ten ta­lang­jakt för att be­hål­la eg­na för­må­gor och loc­ka ut­ländsk kom­pe­tens. Frank­ri­ke, Ka­na­da och Ir­land har ny­li­gen gjort det lät­ta­re för ut­länds­ka stu­den­ter att stan­na ef­ter ex­a­men, me­dan Kina och Japan ar­be­tar ak­tivt för att un­der­lät­ta för ut­ländsk ar­bets­kraft att ver­ka.

Även Sve­ri­ge mås­te väs­sa ta­lang­jak­ten om vi ska för­bli ett kon­kur­rens­kraf­tigt land och kun­na vär­na väl­stån­det. Sve­ri­ge är känt för sin höga livs­kva­li­tet, men i kam­pen om ta­lang­er­na räc­ker det in­te. Skat­ter­na på hög­re in­koms­ter är i dag allt­för höga och omöj­lig­gör för svens­ka ar­bets­gi­va­re att, på li­ka vill­kor, kon­kur­re­ra om de bäs­ta med­ar­be­tar­na på li­ka vill­kor.

Lou­i­se Uven­feldt tf re­gi­on­chef Svenskt Nä­rings­liv i Hal­land

Bild: LIES ÅSERUD/TT

UTBILDAD. För en nyutex­a­mi­ne­rad da­ta- el­ler It-tek­ni­ker med hund­ra­tu­sen­tals kro­nor i stu­di­elån på­ver­kar lö­nen och skat­ten om han el­ler hon stan­nar i re­gi­o­nen el­ler tar ett jobb ut­om­lands.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.