Fem frå­gor till...

Hallands Nyheter - - Varberg - Ag­nes.kagstrom@hn.se

...Kaj­sa Jo­hans­son från Var­berg som stu­de­rat till ut­veck­lingsin­gen­jör. Till­sam­mans med Ma­til­da Karls­son har hon ge­nom ett ex­a­mens­ar­be­te ta­git fram en app som hjäl­per bi­lis­ter att und­vi­ka par­ke­rings­bö­ter. Ap­pen är fort­fa­ran­de un­der ut­veck­ling.

* Var­för val­de ni att gö­ra en par­ke­rings­app? – Vi fick idén när jag såg Kal­la Fak­ta och de tog upp pro­ble­met med att par­ke­rings­bö­ter är en kas­sa­ko för svens­ka kom­mu­ner. De bud­ge­te­rar för att få in ett an­tal par­ke­rings­bö­ter och vi tänk­te att det mås­te gå att gö­ra nå­got så att p-bö­ter­na blir fär­re.

* Hur fun­ge­rar ap­pen? – När man öpp­nar den ska det fin­nas en kart­vy på al­la p-plat­ser i när­om­rå­det. Man ska kun­na tryc­ka på en spe­ci­fik par­ke­ring och få upp de reg­ler som gäl­ler för just den par­ke­rings­plat­sen, till ex­em­pel om den är av­gifts­be­lagd el­ler tids­be­grän­sad. Sen ska man ock­så få en väg­be­skriv­ning till­ba­ka till sin val­da par­ke­ring, så man slip­per le­ta.

* Hur har det va­rit att job­ba med den? – Jät­te­kul och väl­digt lä­ro­rikt. Vi ha­de in­te så myc­ket kun­ska­per om det från bör­jan så vi tog hjälp av ett fö­re­tag med kod­ning­en. Sen har vi ri­tat upp al­la funk­tio­ner och gjort mark­nads­un­der­sök­ning­ar på vad som ef­ter­frå­gas.

* Hur skul­le ni vil­ja ut­veck­la den mer? – I fram­ti­den vill vi att det ska kun­na gå att be­ta­la i ap­pen och att man ska se hur många p-plat­ser som är le­di­ga på re­spek­ti­ve par­ke­ring. Nu har vi ba­ra pro­vat med om­rå­det ut­an­för Cam­pus, men vi vill att man ska kun­na sö­ka ef­ter par­ke­rings­plat­ser i oli­ka stä­der, till ex­em­pel om man ska till Li­se­berg och be­hö­ver hit­ta par­ke­rings­plats där.

* Har du någ­ra för­hopp­ning­ar fram­åt? – Jag hop­pas att den kan kom­ma ut på mark­na­den. Vi har lagt ner myc­ket tid på det, och kän­ner att det finns ett be­hov. Nu har vi bå­da fått jobb så då blir det kanske att vi får läg­ga det li­te vid si­dan om ett tag.

AG­NES KÅGSTRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.