Spänt in­för na­tio­nal­da­gen

Frank­ri­ke på tå in­för fi­ran­det – ett år ef­ter Ni­ce­at­tac­ken: ”Ett pri­mär­mål för ji­ha­dis­ter”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Ett år ef­ter last­bil­s­at­tac­ken i Nice gör sig Frank­ri­ke re­do för na­tio­nal­da­gen. Räds­lan för nya dåd i kom­bi­na­tion med ett besök av USA:S pre­si­dent Do­nald Trump in­ne­bär ett fi­ran­de om­gär­dat av ett stort sä­ker­hetspå­drag.

Var­je år den 14 ju­li upp­märk­sam­mas i Frank­ri­ke storm­ning­en av Bas­til­jen som bru­kar ses som start­skot­tet till den frans­ka re­vo­lu­tio­nen 1789. Men i år hedras ock­så min­net av de 86 per­so­ner som dö­da­des i en last­bil­s­at­tack un­der na­tio­nal­dags­fi­ran­det i Nice för­ra året.

Då­det har följts av lik­nan­de at­tac­ker på and­ra plat­ser i Eu­ro­pa.

– Ni­ce­då­det fick ett stort ge­nom­slag hos me­di­er och hos all­män­he­ten, men de förs­ta for­don­s­at­tac­ker­na i Frank­ri­ke såg vi re­dan i de­cem­ber 2015. Det var mind­re at­tac­ker, som in­te fick sam­ma upp­märk­sam­het, sä­ger Hans Brun, ter­ror­fors­ka­re vid För­svars­hög­sko­lan.

Den ter­ror­stämp­la­de grup­pen Isla­mis­ka sta­ten häv­da­de att fö­ra­ren av last­bi­len i Ni­ce­då­det, Mo­ha­med La­hou­ai­ej Bouhlel, var en av de­ras an­häng­a­re. Och räds­lan för nya at­tac­ker sät­ter fort­fa­ran­de sin prä­gel på Frank­ri­ke. Un­dan­tags­till­stån­det för­läng­des ny­li­gen för sjät­te gång­en och en­ligt in­ri­kesmi­nis­ter Ge­rard Collomb har sju pla­ne­ra­de dåd stop­pats ba­ra i år.

I bör­jan av ju­li greps en man som miss­tänks ha pla­ne­rat att mör­da pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron i sam­band med mi­li­tär­pa­ra­den på Champ­se­ly­seés i Pa­ris un­der na­tio­nal­da­gen. Dess­utom har fle­ra män gri­pits i Frank­ri­ke och Bel­gi­en, an­kla­ga­de för att ha pla­ne­rat terror­dåd.

–Gri­pan­de­na sked­de på Frank­ri­kes be­gä­ran, men in­te ef­tersom vi ha­de kun­skap om nå­got sär­skilt mål. Men med 14 ju­li som när­mar sig vill frans­män­nen in­te ta någ­ra ris­ker, sä­ger en bel­gisk po­liskäl­la till tid­ning­en L’ex­press.

Men Frank­ri­kes pro­blem är in­te be­grän­sat till da­gens fi­ran­de, ut­an hand­lar om si­tu­a­tio­nen i sin hel­het.

–Hot­bil­den kom­mer att va­ra hög den 13 och den 15 ju­li ock­så. Det är det sto­ra di­lem­mat för frans­ka myn­dig­he­ter och nö­ter ner de­ras re­sur­ser på sikt. Frank­ri­ke är ett pri­mär­mål för ji­ha­dis­ter, sä­ger Hans Brun.

En av na­tio­nal­da­gens he­ders­gäs­ter är USA:S pre­si­dent Do­nald Trump. När han lan­da­de på flyg­plat­sen Or­ly häm­ta­des han upp av den skott­säk­ra pre­si­dent­li­mousi­nen ”The Be­ast” för att se­dan åka in mot hu­vud­sta­den – som del­vis kom­mer att va­ra av­stängd un­der be­sö­ket. Om­kring 11 000 po­li­ser kom­mer att va­ra i tjänst i och kring Pa­ris.

När Trump gör Macron säll­skap på Champs-ely­seés i dag kom­mer pre­si­den­ter­na att sit­ta bakom en skott­sä­ker skärm, en­ligt frans­ka me­di­er. Det vän­tas pro­tes­ter mot Trump, men i öv­rigt kom­mer in­te hot­bil­den att på­ver­kas, tror Hans Brun.

–Trumps besök gör nog var­ken till el­ler från. Han har dess­utom en enorm liv­vakts­de­talj med sig och ett om­fat­tan­de skydd med bå­de un­der­rät­tel­se­in­hämt­ning och oli­ka ty­per av sä­ker­hets­be­döm­ning­ar.

– Pro­ble­met skul­le väl i så fall va­ra att det på­ver­kar ar­bets­be­last­ning­en för lo­ka­la myn­dig­he­ter, som ska skö­ta av­spärr­ning­ar och an­nat.

Sofia Eriks­son/tt

FOTO: THIBAULT CAMUS/AP

Öv­ning. Ame­ri­kans­ka sol­da­ter övar på Champs-ely­seés in­för mi­li­tär­pa­ra­den i dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.