Jo-kri­tik mot fång­för­väx­ling

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

RÄTTSLIGT. Vid fle­ra till­fäl­len blan­da­de vår­dar­na på fäng­el­set Fä­ringsö ihop kvin­nan med en med­fånge, som ha­de ett näs­tan iden­tiskt ef­ter­namn. När ett brev med provsvar som var av­sett för kvin­nan av miss­tag gick till med­fång­en, fick hon nog och an­mäl­de an­stal­ten till JO.

JO ser myc­ket all­var­ligt på det in­träf­fa­de.

”En myn­dig­het som han­te­rar in­tegri­tets­käns­li­ga upp­gif­ter mås­te ha väl fun­ge­ran­de ru­ti­ner som sä­ker­stäl­ler att hand­ling­ar in­te kom­mer obe­hö­ri­ga per­so­ner till del”. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.