Lands­lags­man får tuff helg i Hal­land

Hallands Nyheter - - Sporten - MIKAEL MARTINSSON 010-471 52 47 mikael.martinsson@hn.se

Lands­lags­lö­pa­ren Fred­rik Bak­k­man får en hek­tisk helg. Tre da­gars hård orientering och så Var­bergs­lop­pet mitt i. Då lad­da­de han upp med att hal­ka på gym­met. – Jag fick sy 12 stygn. Det blev någ­ra ex­tra när jag be­rät­ta­de att jag skul­le täv­la i hel­gen.

Fred­rik Bak­k­man är en av fa­vo­ri­ter­na i herr­klas­sen i Hal­lands 3-da­gars som går i Eg­na­red nå­gon mil ut­an­för Ul­la­red. Och han är re­ge­ran­de mäs­ta­re i Var­bergs­lop­pet ef­ter se­gern för­ra året.

Bå­de Hal­lands 3-da­gars och Var­bergs­lop­pet sam­lar drygt 2500 star­tan­de var.

Nu ska han kom­bi­ne­ra de bå­da täv­ling­ar­na.

– Jag sat­sar på O-ring­en som bör­jar näs­ta vec­ka och det här blir en bra upp­ladd­ning med någ­ra tuf­fa in­ter­vall­pass, sä­ger han.

PÅ FRE­DA­GEN BLIR det medel­di­stan­s­o­ri­en­te­ring, 4,7 km. På lör­da­gen ska han först springa drygt 10 kilo­me­ter orientering på för­mid­da­gen och se­dan lad­da om för 10 km löp­ning på ef­ter­mid­da­gen.

– Nå­got så­dant har jag in­te gjort ti­di­ga­re. Men det blir oli­ka mus­kel­grup­per som får job­ba.

Han är beredd på en tuff ut­ma­ning.

– Jag vill ha bra trä­ning och töm­ma krop­pen in­för Oring­en. Jag får ta en täv­ling i ta­get. För­ra gång­en gick jag ut hårt i Var­bergs­lop­pet men nu kanske jag mås­te tän­ka mig för och ha en an­nan tak­tik.

Han har in­te för­be­rett sig spe­ci­ellt för Hal­lands 3-da­gars som ar­ran­ge­ras av Fal­ken­bergs OK, IK Tren­ne, OK Glän­tan, Hyl­te OK och Ätrans IF.

– Jag får ta det som det kom­mer. Tröt­tast är jag nog sä­kert på sön­da­gen, sä­ger Fred­rik.

Det är då det van­kas jaktstart och kon­kur­ren­ter­na är främst lands­lagskol­le­gan Jo­han Högs­trand och Max Pe­ter Bej­mer, bå­da klubb­kam­ra­ter i IFK Gö­te­borg. Klub­ben som vun­nit bå­de Ti­o­mi­la och Juko­la-kav­len i år.

– JAG HA­DE två andra­plat­ser där ti­di­ga­re så det var kul.

Men han ha­de helst hop­pat över Juko­la. VM i Est­land häg­ra­de och det var den täv­ling­en han sat­sat på 2017. Men nu blev Fred­rik, som har Vm-guld i sta­fett, in­te ut­ta­gen.

– Såklart var jag be­svi­ken. Det ha­de gått bra på tes­ter­na, men jag tac­ka­de nej till Världs­cu­pen ef­teråt för det pas­sa­de in­te in i mitt upp­lägg och där sprang många svens­kar bra. Men det har jag lagt bakom mig nu och jag tit­tar fram­åt.

UPP­LADD­NING­EN IN­FÖR DEN här hel­gen har in­te va­rit op­ti­mal.

– Jag var mag­sjuk i en vec­ka först och så hal­ka­de jag på gym­met när jag skul­le hop­pa upp på en plint och skar mig på smal­be­net.

12 stygn se­na­re kun­de han kon­sta­te­ra att nå­gon så­dan ska­da har han ald­rig fått i sko­gen där det vim­lar av po­ten­ti­el­la kniv­ska­pa gre­nar och ste­nar.

– Det känns li­te kons­tigt, men det var bra att det var in­om­hus för då var så­ret rent.

Bild: MI­CHAEL ERICHSEN

TUF­FA TAG. Fred­rik Bak­k­man får ta i i sko­gen i Eg­na­red och på ga­tor­na i Var­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.