Lo­rentz drar ut på tur­né till hös­ten

MU­SIK: HIPHOPAREN FÖL­JER UPP SKIVSLÄPP MED ATT GE SIG UT PÅ VÄGARNA

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MATHILDA OLAUSSON/TT

Ef­ter att ha sla­git ige­nom till­sam­mans med sin bror i du­on Lo­rentz & Sa­ka­ri­as släpp­te Lo­rentz sitt förs­ta so­lo­al­bum, Kär­lekslå­tar, 2014.

Men se­dan dess var det tyst från hip­hopstjär­nans håll.

FRAM TILL I JU­NI, då Lo­rentz över­ras­ka­de fan­sen med nya al­bu­met Lyc­ka till.

– Jag kän­de att jag ha­de va­rit bor­ta så länge, och in­te släppt nå­gon mu­sik på länge. Jag för­sö­ker släp­pa mu­si­ken på det mest spän­nan­de sät­tet jag kan. Det var idén, och det gick ju väl­digt bra, sä­ger han.

ANLEDNINGEN TILL ATT det tog just tre år var för att han be­höv­de ny in­spi­ra­tion.

– Jag bör­ja­de spe­la in en ny ski­va di­rekt ef­ter den för­ra, men det blev som en för­läng­ning av Kär­lekslå­tar. Ibland be­hö­ver det gå li­te tid för att mu­si­ken ska få en an­nan in­falls­vin­kel. Det ska nog in­te gå tre år mel­lan var­je ski­va, men in­för den här fick det ta det, sä­ger han.

Ar­be­tet med det nya al­bu­met gick snabbt när Lo­rentz sat­te i gång. För ett år se­dan fanns in­te en en­da låt, be­rät­tar han.

– För mig är det väl­digt tyd­ligt när jag kan job­ba el­ler in­te. Jag mås­te må bra för att jag ska kun­na gö­ra mu­sik, an­nars går det in­te. Det är enkla­re för mig att ut­tryc­ka all­ting när jag mår bra. Det är in­te som när folk är leds­na och ploc­kar upp en gi­tarr och sjung­er, så fun­ge­rar det in­te alls för mig, sä­ger Lo­rentz.

I som­mar spe­lar han på fes­ti­va­len Way Out West, och till hös­ten är det en tur­né som gäl­ler. Bland an­nat stan­nar Lo­rentz till i Oslo, Kö­pen­hamn och Umeå.

– Jag tror ald­rig att jag har sett fram emot en tur­né så myc­ket som den här, så det ska bli najs. Jag kän­ner mig tag­gad på att spe­la igen. För­ut har jag tur­ne­rat så länge i sträck, jag gjor­de typ tre tur­né­er i sträck med Kär­lekslå­tar. Nu har jag haft ett up­pe­håll, det känns som att jag har nya dans­mo­ves att vi­sa på sce­nen, sä­ger Lo­rentz.

Det dröj­de tre år, men i ju­ni över­ras­ka­de Lo­rentz fan­sen med ett nytt al­bum. Nu står det klart att hip­hopstjär­nan åker ut på tur­né till hös­ten. – Jag tror ald­rig att jag har sett fram emot en tur­né så myc­ket som den här, sä­ger han.

se­mes­ter för

MEN FÖRST VÄN­TAR hip­hopstjär­nan.

– Det har va­rit ett in­ten­sivt ar­be­te, det är li­te sjukt att jag hann få ihop all­ting och släp­pa det in­nan som­ma­ren. Jag har in­te ta­git nå­gon se­mes­ter på väl­digt länge, så jag ska nog för­sö­ka chil­la in­nan Way Out West, sä­ger Lo­rentz.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.