Net­flix-film om anorex­ia ska­par de­batt

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

FILM: Net­flix-fil­men To the bo­ne, med pre­miär i dag, har re­dan väckt de­batt. Anledningen är att den av bå­de skri­ben­ter och ät­stör­nings­ex­per­ter på­stås glo­ri­fi­e­ra anorex­ia. Till Sveriges Ra­di­os Kul­tur­nytt sä­ger Da­vid Clin­ton, do­cent vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet som job­bar på Kun­skaps­cent­rum för ät­stör­ning­ar, att fil­mens trai­ler är pro­ble­ma­tisk. Det­ta ef­tersom bil­der på män­ni­skor med ex­em­pel­vis fram­trä­dan­de ben kan fun­ge­ra trig­gan­de för and­ra i lik­nan­de si­tu­a­tio­ner el­ler i risk­zo­ner.

– Det är vik­tigt att kom­ma ihåg när det gäl­ler ät­stör­ning­ar att det är psy­kis­ka sjuk­do­mar som i vis­sa fall kan le­da till död el­ler att man be­går själv­mord, sä­ger han till Kul­tur­nytt.

Hu­vud­rolls­in­ne­ha­va­ren Lily Col­lins har för Ac­cess Hol­ly­wood på­pe­kat att många av kri­ti­ker­na ba­ra har sett trai­lern, och att fil­men ska väc­ka en di­a­log om ät­stör­ning­ar. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.