Fånga, frys – och skic­ka vi­da­re myg­gan

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Nil­fe­ber­smyg­ga, kyr­ko­gård­s­myg­ga, syd­lig hu­smyg­ga – myggs­or­ter som kan spri­da smit­ta el­ler or­sa­ka mygg­plå­ga och ho­tar att spri­da sig till Sve­ri­ge. Nu på­går Sta­tens ve­te­ri­när­me­di­cins­ka an­stalts nya myg­gi­ni­ti­a­tiv, där all­män­he­ten om­beds hjäl­pa till med att fånga och skic­ka in myg­gor.

– Vi är in­tres­se­ra­de av att ve­ta var myg­gor­na finns. All­män­he­ten är ute och rör sig på stäl­len dit man in­te kom­mer på att åka, sä­ger An­ders Lind­ström, mygg­fors­ka­re vid Sta­tens ve­te­ri­när­me­di­cins­ka an­stalt (SVA), till TT och fort­sät­ter:

– Och om vi ser en ökad risk för smitt­sprid­ning fram­ö­ver så vet vi var vi ska över­va­ka och stäl­la vå­ra fäl­lor.

Sett nå­gon märk­lig myg­ga i kust­nä­ra om­rå­den i Sydsve­ri­ge på sisto­ne? Se till att fånga in och skic­ka den till SVA. Även SVA:S per­so­nal är ute och le­tar mygg i som­mar.

– Nil­fe­ber­smyg­gan hit­ta­de jag för förs­ta gång­en i Skå­ne för­ra året, sä­ger An­ders Lind­ström.

Just den myg­gan kan spri­da fle­ra sjuk­do­mar, som West Ni­le fe­ber. SVA ef­ter­ly­ser ock­så mygg­fynd från stä­der i söd­ra de­len av lan­det – man är sär­skilt på jakt ef­ter en va­ri­ant av så kal­lad syd­lig hu­smyg­ga som för­ö­kar sig un­der mar­ken i ex­em­pel­vis klo­a­ker och tun­nel­ba­nor. Den är ibland in­blan­dad i smitt­sprid­ning i and­ra de­lar av Eu­ro­pa.

– Vi har fått in tun­nel­ba­ne- myg­gan från Gö­te­borg och Mal­mö.

Kyr­ko­gård­s­myg­gan är där­e­mot in­te in­tres­sant när det kom­mer till smitt­sprid­ning.

– Men det är en myg­ga som spri­der sig norrut, den finns i Tyskland och Hol­land. Pro­ble­met är att den kan bli all­män i stä­der, som på ko­lo­ni­om­rå­den och på kyr­ko­går­dar där man kan få mygg­plå­ga, sä­ger An­ders Lind­ström.

Den som hit­tar myg­gor upp­ma­nas skic­ka in ex­em­plar ef­ter att först ha för­va­rat dem ett tag i fry­sen.

–Stop­pa den sen i tänd­sticks­ask med li­te pap­per runt och skic­ka in. (TT)

FOTO: TT/ARKIV

All­män­he­ten om­beds nu hjäl­pa till med att fånga och skic­ka in myg­gor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.