Hai­ti ska skaf­fa mi­li­tär igen

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■HAI­TI. Ef­ter två år­tion­den ut­an mi­li­tär med­de­lar Hai­ti att lan­det pla­ne­rar att åter­upp­byg­ga den för att han­te­ra ka­ta­stro­fer och smugg­ling. Pla­ner­na skräm­mer vis­sa som är räd­da för att mi­li­tä­ren ska va­ra ett red­skap för för­tryck.

Det fat­ti­gas­te lan­det i La­ti­na­me­ri­ka har med­de­lat att de ini­ti­alt kom­mer att re­kry­te­ra 500 män och kvin­nor i åld­rar­na 18–25. De fram­hål­ler be­ho­vet av att ”åter­krä­va na­tio­nell su­ve­rä­ni­tet” då ett 13 år långt Fn-freds­be­va­ran­de upp­drag snart upp­hör. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.