FRÅN HN:S FA­CE­BOOK

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

Om ar­ti­keln ”Sten­kil: Bostads­om­rå­det stri­der mot kom­mu­nens över­sikts­plan”:

Kim Gun­ner Carls­son: Var­bergs kom­mun är la all­tid emot det dom in­te får väl­ja..

Kjell Persson: Är det kons­tigt att det är bo­stads­brist? Vill fö­re­ta­ga­re sat­sa bor­de man upp­munt­ra det.

To­bi­as Lars­son: Det fanns ing­et bo­stads­om­rå­de i pla­ner­na för hamn­om­rå­det ti­di­ga­re hel­ler så det är ing­et svår­löst pro­blem.

An­ne­lie Ber­tils­son: Ja in­te blir man för­vå­nad :D

Jea Tett Benkt­zon: Ja men det är ju en per­fekt plats för nytt bo­stads­om­rå­de. Bra nä­ra till stan o ha­vet. Tänk nu fort, politiker...

Mar­cus Jo­hans­son: Det var väl känt se­dan ti­di­ga­re att det var tänkt som ett in­du­stri­om­rå­de ? El­ler så har jag drömt det.

BILD: ANNIKA KARLBOM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.