Snart finns Bengts­son in­te läng­re i riks­da­gen

IN­TE FRÅN FOL­KET. När Finn Bengts­son (M) med­ver­ka­de vid ett mö­te i Ro­ta­ry i Fal­ken­berg var äm­net gi­vet: ”Ut­går all of­fent­lig makt från fol­ket?” Och hans svar var: ”Nej det gör det in­te”.

Hallands Nyheter - - Ledare - Bengt Wer­ners­son 010 471 52 72 • bengt.wer­ners­son@hn.se

LE­DA­RE 15/7. Få po­li­ti­ker har på se­na­re tid så kon­se­kvent och ut­an bå­de tve­kan och räds­la stått upp för si­na åsik­ter som mo­de­ra­ten Finn Bengts­son. Född och upp­vux­en i Fal­ken­berg men nu­me­ra bo­satt i Lin­kö­ping och re­pre­sen­te­ran­de Ös­ter­göt­land i riks­da­gen. Åsik­ter som man in­te be­hö­ver de­la, men som det finns all an­led­ning att re­spek­te­ra.

BENGTS­SON VAR länge en gans­ka ano­nym och fö­ga upp­märk­sam­mad de­la v det” knapp­tryc­ka r kom­pa­ni” som riks­da­gen ibland bru­kar be­skri­vas som. Men så fick han i slu­tet av de­cem­ber 2014 se hur en upp­gö­rel­se, de­cem­be­r­ö­ver­ens­kom­mel­sen( DÖ ), ha­de träf­fats mel­lan hans eget och al­la öv­ri­ga riks­dags­par­ti­er ut­om SD och V, om hur Sve­ri­ge skul­le sty­ras än­da fram till 2022. Och då blev det fart på Bengts­son!

Som en fu­rie, med stark för­ank­ring och stöd från sin re­gi­o­na­la par­ti­or­ga­ni­sa­tion, tog han var­je till­fäl­le att kri­ti­se­ra och be­käm­pa DÖ. Den 16 ju­ni 2015 gick han till och med så långt som till att rös­ta emot det eg­na par­ti­ets lin­je och i prak­ti­ken DÖ. Det var ett age­ran­de som fick kon­se­kven­ser och ”kost­na­der” för Bengts­son.

NÄR SE­DAN DÖ på hös­ten 2015 (ef­ter be­slut på KD:S riksting) föll, trod­de nog många att Finn Bengts­son skul­le få upp­rät­tel­se och en star­ka­re po­si­tion i sitt par­ti. Sä­kert han själv ock­så. Men så blev in­te fal­let. Sna­ra­re tvärtom. Bengts­son har be­rät­tat om hur han bli­vit ut­fryst och när­mast mob­bad i sin par­tigrupp, in­te fått fö­re­trä­da par­ti­et i oli­ka sam­man­hang, fått be­grän­sa­de sek­re­terar­tjäns­ter( el­ler inga alls) och in­te fått del­ta i of­fi­ci­el­la re­sor för riks­da­gens räk­ning.

Med in­sikt om sin nu to­talt hopp­lö­sa si­tu­a­tion som M-le­da­mot be­stäm­de sig Finn Bengts­son för att dels ”fri­vil­ligt” läm­na riks­da­gen ef­ter näs­ta val, dels an­vän­da sin åter­stå­en­de tid som par­la­men­ta­ri­ker till att be­käm­pa den rå­dan­de ord­ning­en med par­ti­pis­ka, topp­styr­ning samt orim­li­ga be­lö­nings-och be­straff­nings sy­stem. Det mås­te man sä­ga att han gör med den he­dern.

NU BÖR DET först som sist sä­gas att vår de­mo­kra­ti, som ju ma­ni­fe­ste­ras i ci­ta­tet ovan från re­ge­rings­for­men, är re­pre­sen­ta­tiv. Vi rös­tar i förs­ta hand på par­ti­er och i and­ra hand och om vi vill på per­so­ner. Det är allt­så mer på M än på Finn Bengts­son ett be­ty­dan­de an­tal väl­ja­re i Ös­ter­göt­land har rös­tat. Och ge­nom att sam­ver­ka i en riks­dags­grupp får de ge­nom M-se­deln val­da se­dan sitt in­fly­tan­de. Pre­cis som det fun­ge­rar i and­ra par­ti­er.

SAM­TI­DIGT ÄR DET out­veck­lat och in­skränkt att krä­va en så­dan ka­da­ver­di­sci­plin att in­te in­di­vi­der som Finn Bengts­son får ut­rym­me att i någ­ra frå­gor age­ra ef­ter eget hu­vud. Så lågt till tak får det ba­ra in­te va­ra, det för­lo­rar bå­de det en­skil­da par­ti­et och he­la lan­det på.

Bengts­sons lös­ning är ett star­ka­re riks­dags­man­dat och mind­re topp­styr­ning. Det är fullt rim­ligt och bra. Men det får in­te ska­pa ka­os och oord­ning. För pre­cis som CH Her­mans­son (V) en gång sa: ”Nå­gon jäv­la ord­ning ska’ det va’ i ett par­ti”!

Så lågt till tak får det ba­ra in­te va­ra, det för­lo­rar bå­de det en­skil­da par­ti­et och he­la lan­det på.

Bild: FRED­RIK PERS­SON/ TT

STÅTT UPP. Ut­an att tve­ka och ut­an räds­la har Finn Bengts­son (M) stått upp för si­na åsik­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.