Nät­ne­ut­ra­li­tet an­går oss mer än vi tror

Är nät­ne­ut­ra­li­tet verk­li­gen vik­tigt? Det mär­ker vi först när den in­te läng­re ex­i­ste­rar. Där­för be­hövs ock­så ho­ten tas på störs­ta all­var.

Hallands Nyheter - - Ledare - MATHIAS GRIMPE

KOMMENTAR 15/7. Den 12 ju­li gick sto­ra de­lar av al­la som är ak­ti­va på in­ter­net sam­man i upp­ro­pet Batt­le for the Net. Det­ta sked­de för att den ame­ri­kans­ka myn­dig­he­ten FCC ska få mö­ta mot­stånd se­dan dess fö­re­trä­da­re be­slu­tat att gö­ra det pre­si­dent Trump länge ut­ta­lat – in­skrän­ka nät­ne­ut­ra­li­te­ten.

ETT NEUTRALT ”nät” är för­ut­sätt­ning­en för fram­ti­dens fria in­ter­net. Mot­sat­sen är som sked­de när Te­lia gav fri tra­fik åt en­bart en viss sorts ap­par. Det möt­te stort mot­stånd ef­tersom det an­sågs bry­ta mot grund­prin­ci­pen att all da­ta på in­ter­net ska va­ra lik­vär­dig.

När le­ve­ran­tö­rer bör­jar sty­ra över vår da­ta­tra­fik upp­står ge­nast oli­ka frå­gor. Vem ska av­gö­ra vil­ken da­ta som ska tra­fi­ke­ra in­ter­net? Ett få­tal ak­tö­rer, el­ler en en­da hu­vud­ak­tör?

Det är först när vi tar sa­ker för giv­na som vi ris­ke­rar sak­na dem när de är bor­ta. Ett fram­ti­da sce­na­rio ut­an nät­ne­ut­ra­li­tet skul­le kun­na va­ra att ett fö­re­tag, un­ge­fär som vis­sa to­ta­li­tä­ra sta­ter, helt en­kelt bloc­ke­rar åsik­ter de in­te vill ska få sprid­ning. Till sto­ra de­lar hand­lar den här frå­gan där­för om ytt­ran­de­fri­het.

SETT TILL EU, kom det en lag 2015 som tyd­lig­gjor­de re­gle­ring­en av nät­ne­ut­ra­li­te­ten. Det EU där­med gjor­de var att mar­ke­ra mot det som nu kan va­ra på gång i USA. Fö­re­tag får se­dan dess in­te be­grän­sa tra­fi­ken på in­ter­net på nå­got sätt, ut­an li­ka­be­hand­lings­prin­ci­pen gäl­ler.

FRÅ­GAN OM nät­ne­ut­ra­li­tet hand­lar för till­fäl­let om Usa-kon­gres­sens age­ran­de. Men det finns be­tänk­lig­he­ter när­ma­re än de fles­ta av oss kanske ens tror. Som när till ex­em­pel Te­lia ve­lat gö­ra skill­nad mel­lan till vad vi an­vän­der köpt da­ta­tra­fik. Miss­tänk­ta brott mot nät­ne­ut­ra­li­tet är trots allt in­te det Sve­ri­ge bru­kar för­knip­pas med.

Frå­gan om nät­ne­ut­ra­li­tet hand­lar för till­fäl­let om Usa-kon­gres­sens age­ran­de. Men det finns även be­tänk­lig­he­ter nä­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.