PRESSKLIPP

Hallands Nyheter - - Ledare -

* Om Macron får ige­nom si­na re­for­mer kom­mer han att kun­na se ut över ett an­nat Frankrike på Victo­ri­as 45-års­dag. Han har vis­ser­li­gen in­te fått nå­gon prin­ses­sa, men re­pu­bli­ken och mer än hal­va par­la­men­tet har ta­git ho­nom en bit på vägen.

Da­gens Ny­he­ter (ob lib)

* Men Macron kan in­te le­va på sin po­pu­la­ri­tet för evigt ut­an kom­mer snart bli tvung­en att vi­sa sig vär­dig pre­si­dent­ska­pet. Sam­ti­digt har Tysklands för­bunds­kans­ler Ang­e­la Mer­kel ett val att för­hål­la sig till se­na­re i höst. Men det ver­kar än­då som att bud­skap om fri­het och öp­pen­het vin­ner mark igen.

Upsa­la Nya Tid­ning (lib)

* Macron har lo­vat att sän­ka skat­ter, un­der­lät­ta för ent­re­pre­nö­rer och re­for­me­ra den gen­om­re­gle­ra­de frans­ka ar­bets­mark­na­den. Det är främst den sista punk­ten som mö­ter mot­stånd – den som sam­ti­digt an­ses av­gö­ran­de för att hö­ja Frank­ri­kes ef­ter­slä­pan­de till­växt. Den frans­ka eko­no­min har än­nu in­te rik­tigt åter­häm­tat sig från fi­nan­s­kri­sen för tio år se­dan. Den eko­no­mis­ka skill­na­den mot Tyskland ökar för var­je år. Me­dan Tyskland ha rett kraf­tigt han­dels ba­lan­sö­ver­skott har Frankrike mot­sat­sen.

Gö­te­borgs-pos­ten (lib)

* Un­der vå­rens pre­si­dent- och par­la­mentsval i Frankrike upp­märk­sam­ma­des lan­det myc­ket. Det är nog än­då så att Frankrike är mind­re skild­rat än USA. Det­ta trots att Frankrike är på sam­ma kon­ti­nent som Sve­ri­ge och in­te så långt bort.

Syd­östran (S)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.