Har vi verk­li­gen råd med de­mo­kra­ti?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - FRÅN HN:S FA­CE­BOOK

DE­MO­KRA­TI. Hur myc­ket får de­mo­kra­ti kos­ta oss skat­te­be­ta­la­re? Den som gör po­li­tisk kar­riär be­stäm­mer sin lön och pen­sions­vill­kor till nå­got som sak­nar mot­styc­ke. Vi som har röst­rätt har valt per­so­ner som helt oge­ne­rat rof­far åt sig av de skatte­me­del som vi med för­tro­en­de be­ta­lat in för den ge­men­sam­ma väl­fär­den.

EXPO HA­DE I för­ra vec­kan en ar­ti­kel om hur bor­ger­li­ga po­li­ti­ker lyf­ter ut bi­drag från stats­kas­san trots sky­höga in­koms­ter. Det blir ju ex­tra märk­ligt när den bor­ger­li­ga po­li­ti­ken in­rik­tar på att mins­ka bi­drags­be­ro­en­det. Här får man väl se det­ta som den dub­bel­mo­ral po­li­ti­ker har och gi­rig­he­ten och ego­is­men kom­mer i förs­ta hand och ut­sat­ta med­bor­ga­re är av un­der­ord­nad be­ty­del­se. Det finns en för­stå­el­se för att an­ti­de­mo­kra­tis­ka ton­gång­ar får fot­fäs­te och sy­nen på po­li­ti­ker som ska re­pre­sen­te­ra fol­ket blir ifrå­ga­sat­ta. Al­me­da­len för­stär­ker sy­nen på grädd­fi­len som med skatte­me­del svä­var runt och tror att väl­ja­re och skat­te­be­ta­la­re jub­lar över slö­se­ri­et med of­fent­li­ga me­del. Det ver­kar som man glömt att man är för­tro­en­de­vald med kopp­ling till väl­jar­na och att man för­val­tar ett de­mo­kra­tiskt arv ut­an ego­is­tis­ka in­tres­sen.

TRON PÅ DE­MO­KRA­TIN och po­li­ti­ken ut­ar­mas och till­tron till för­må­gan till för­änd­ring­ar i sam­häl­let mins­kar. Ris­ken för in­to­le­rans, våld och ut­an­för­skap kom­mer att präg­la det nya Svens­ka klas­sam­häl­let.

Låg­lö­ne­jobb, otrygg­het i sin an­ställ­ning i fram­ti­den och pen­sion me­dan po­li­ti­ken ba­ra tit­tar på i sin tryg­ga värld.

Har vi råd med de­mo­kra­ti och po­li­ti­ker?

Skat­te­be­ta­la­re

Om in­sän­da­ren ”Det mins­ta vi kan gö­ra är så myc­ket som möj­ligt”:

Niclas Hen­ning­s­son: Flyg­skatt på flyg till ut­lan­det? Då kom­mer ju många åka från Ka­strup el­ler Oslo istäl­let. O då blir det ju mind­re med jobb i Sve­ri­ge. O mer jobb i Nor­ge o Dan­mark. Så Nor­ge o Dan­mark blir ju gla­da. Flyg­skatt i sig är väl bra. Men då få ju al­la län­der (minst i EU) gö­ra det ock­så. Andreas Eriks­son: Spe­lar väl ing­en stör­re roll vad vi vill? Närklo­ro­fyll­kom­mu­nis­ter­na( M P) får va­ra med och be­stäm­ma så ska väl all trans­port be­skat­tas. För­u­tom kol­lek­tiv­tra­fik i stor­stä­der­na då såklart.

Bild: ANDERS WIKLUND/TT

AL­ME­DA­LEN. So­ci­al­de­mo­kra­tis­ka mi­nist­rar och and­ra ur par­ti­et vi­lar be­nen un­der al­me­dals­vec­kan 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.