Re­stau­rang­ä­gar­na nob­ba­de an­bud

Hallands Nyheter - - Varberg -

Fäst­nings­ter­ras­sen kom­mer in­te att säl­jas för­rän ti­di­gast ef­ter som­ma­ren. Men an­bud har in­te sak­nats. – Vi ha­de kun­nat säl­ja den för­ra året, sä­ger Tor­ben An­der­sen, en av ägar­na.

I au­gusti för­ra året, ba­ra någ­ra må­na­der ef­ter öpp­ning­en, kom be­ske­det att brö­der­na Tor­ben och Jörn An­der­sen vil­le säl­ja Fäst­nings­ter­ras­sen. Ut­gångs­pri­set sat­tes till 20 mil­jo­ner kro­nor, men sänk­tes in­om kort till 15 och se­dan till 10 mil­jo­ner.

Än­nu har ing­en kö­pa­re hit­tats, men en­ligt Tor­ben An­der­sen har det in­te sak­nats spe­ku­lan­ter.

– Det fanns bud som var myc­ket mer än okej, men det kon­cep­tet pas­sa­de in­te över­hu­vud­ta­get. Vi har lagt ner en mas­sa arbete på det­ta, att nå­gon ba­ra ska ri­va upp det och gö­ra om, det kan vi in­te le­va med, sä­ger Tor­ben An­der­sen och fort­sät­ter.

– Vi har ett munt­ligt av­tal med VFAB om att in­te säl­ja till vem som helst. Det ska dri­vas på rätt sätt, det är en pär­la för väst­kus­ten.

VAR­BERGS FASTIGHETS AB, VFAB, äger fas­tig­he­ten. I för­sälj­ning­en in­går verk­sam­he­ten och det så kal­la­de in­krå­met, som in­klu­de­rar al­la in­ven­ta­ri­er.

– Jag la­de ut an­non­sen igen för en el­ler två vec­kor se­dan och det har ringt en del. Vi har haft an­nons i Svens­ka Dag­bla­det och ska snart ha en i Da­gens In­du­stri, be­rät­tar Ste­fan Ess­ung­er, an­sva­rig mäk­la­re på Skepp­s­hol­men Sot­he­by som skö­ter för­sälj­ning­en.

Ste­fan Ess­ung­er hop­pas hit­ta en kö­pa­re som kan få snurr på verk­sam­he­ten un­der he­la året.

– Det är un­der som­mar­må­na­der­na som man drar in den sto­ra peng­en. Men stäl­let läm­par sig för verk­sam­het året runt. Man kan ha fö­re­tags­fes­ter el­ler bröl­lop och det finns möj­lig­het att ta dit nå­gon känd ar­tist som kan sit­ta där och spe­la pi­a­no. Även om ar­tis­ten

UR HN 20/8 OCH 30/4 2016

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.