Vill byg­ga nytt på Ny­hems­ga­tan

Hallands Nyheter - - Varberg - ALICE NILS­SON LOTH alice.nils­son­loth@hn.se

Ett sex­vå­nings­hus och en på­bygg­nad på re­dan be­fint­li­ga fas­tig­he­ter pla­ne­ras 500 me­ter ös­ter om cent­rum. Fram till sep­tem­ber har in­vå­nar­na chans att sä­ga sitt om för­sla­get.

Nya fler­bo­stads­hus fö­reslås byg­gas där Eng­el­br ekts­ga­tan kor­sar Ny­hems­ga­tan i Var­berg, där bland an­nat Din Tra­fik­sko­la hu­se­rar idag.

Om­rå­det be­står i dags­lä­get av bå­de fler­bo­stads­hus och en­fa­miljs­hus, men kan in­om en snar fram­tid få säll­skap av ett sex­vå­nings­hus. Så sä­ger åt­minsto­ne pla­nen, som nu är ute på sam­råd.

Lin­de­bergs fas­tig­he­ter är ini­ti­a­tiv­ta­ga­re till byg­get, och pla­ne­rar att utö­ver 6-vå­nings­bygg­na­den ock­så byg­ga på de tre re­dan be­fint­li­ga tre­vå­nings­hu­sen med en fjär­de vå­ning.

DEN NU­VA­RAN­DE BE­BYG­GEL­SEN i plan­om­rå­det, Hä­gern 4, 6 och 8, be­står av sex fler­bo­stads­hus, varav två är sam­man­bygg­da. Om pla­nen ska för­verk­li­gas mås­te en av de be­fint­li­ga bygg­na­der­na ri­vas för att ge plats åt de nya hu­sen.

En­ligt kom­mu­nen är syf­tet att för­tä­ta om­rå­det. Be­rör­da har fram till 22 sep­tem­ber på sig att tyc­ka till om för­sla­get.

Bild: FREDBLAD ARKITEKTER

FÖR­SLAG. I bak­grun­den syns de tre tre­vå­nings­hu­sen med en på­byggd fjär­de vå­ning på Ny­hems­ga­tan. Till väns­ter syns 6-vå­nings­hu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.