”Fö­re­ta­get bor­de ta ett an­svar”

Fläk­tar­na har tyst­nat från gam­la Do­o­ria, nu­me­ra Jeld-wen, som i för­ra vec­kan stäng­de ner sin sista an­lägg­ning. Men in­vå­nar­na är be­svik­na och oro­li­ga för byg­dens fram­tid.

Hallands Nyheter - - Varberg - CAROLIN GADALLAH carolin.gadallah@hn.se

HN har va­rit på plats och pra­tat med folk om dörr­fa­bri­ken Do­o­ri­as nedläggning. En näs­tan en­stäm­mig ska­ra me­nar att det­ta gör byg­den mind­re at­trak­tiv för unga.

– Det är sorg­ligt att det all­tid är lands­byg­den som får stry­ka på fo­ten, sä­ger Eva Granlund, bo­en­de och un­der­skö­ters­ka i Kung­sä­ter.

Ca­ri­na Jo­hans­son är egen­fö­re­ta­ga­re i Åda­len i Kung­sä­ter och be­rät­tar att hon kän­ner sig pes­si­mis­tisk i frå­gan.

– Jag job­ba­de på gam­la glas­fi­ber­fa­bri­ken i Fal­ken­berg som stäng­de ner. Nu står de sto­ra bygg­na­der­na och för­fal­ler. Man ser mask­ro­sor­na som väx­er ge­nom as­fal­ten, sä­ger hon.

Det var i de­cem­ber i fjol som be­ske­det om ned­lägg­ning­en av den gam­la dörr­fa­bri­ken blev känd. Se­dan dess har drygt hund­ra per­so­ner bli­vit av med si­na jobb

”Det blir ju dött. Man var så van vid att hö­ra lju­det från fa­bri­ken och fläk­tar­na men nu är det tyst som i kyr­kan” LARS STRANDQUIST

fas­tig­hets­skö­ta­re

”Min sto­ra för­hopp­ning är att det ska kom­ma nå­got bra ut av det än­då. Vi får av­vak­ta och se om det kom­mer nå­gon an­nan verk­sam­het där”

BENGT HJALMARSSON ord­fö­ran­de Kung­sä­ter och Gun­nar­sjö byg­de­lag

på fa­bri­ken.

Vi stö­ter på en fö­re det­ta pro­duk­tions­ar­be­ta­re på Jeld-wen men hon sä­ger att de fått di­rek­tiv om att de in­te får ut­ta­la sig i frå­gan.

Att det har va­rit tyst från Jeld-wen tyc­ker Bengt Hjalmarsson, ord­fö­ran­de i Kung­sä­ter och Gun­nar­sjö byg­de­lag, ba­ra för­stör.

– Jag har själv för­sökt kon­tak­ta Jeld-wen. Jag har skic­kat brev till dem men de sva­rar in­te.

– Det är tyst­he­ten som gör att det blir myc­ket spe­ku­la­tio­ner som kan va­ra dum­ma för att fö­re­ta­get har sagt åt folk att de in­te får pra­ta. Ing­en sä­ger ett knyst. Det är rent ut sagt för jäv­ligt, sä­ger Bengt Hjalmarsson.

EN ORO FINNS för att byg­den ska bli mind­re le­van­de och att ung­do­mar mås­te läm­na ef­tersom att det in­te finns någ­ra jobb.

– Det blir ju dött. Man var så van vid att hö­ra lju­det från fa­bri­ken och fläk­tar­na men nu är det tyst som i kyr­kan, sä­ger en av de bo­en­de, Lars Strandquist som är fas­tig­hets­skö­ta­re i Kung­sä­ter.

Bo Jo­hans­son är last­bils­fö­ra­re och bor i Kung­sä­ter. Han sä­ger att ned­lägg­ning­en in­te på­ver­kar ho­nom så myc­ket men han tyc­ker att det är synd om ung­do­mar som in­te kan få jobb li­ka lätt där de bor.

– Det blir ock­så il­la för af­fä­rer­na här ef­tersom att folk åker och job­bar i Var­berg och and­ra plat­ser och då hand­lar de ock­så där, sä­ger han.

EVA GRANLUND GÅR med si­na hun­dar mot Tem­po som stäng­de ner för någ­ra år se­dan men som har öpp­nat igen. Hon vill helst in­te se att den stäng­er igen.

– Det blir in­te sam­ma sak att åka till en af­fär nå­gon an­nan­stans. Nu kan jag ju ba­ra gå hit.

– Barn­fa­mil­jer vill in­te flyt­ta hit och då stäng­er an­nan verk­sam­het. Det blir en do­mi­no­ef­fekt. Sko­la och af­fä­rer hål­ler ju byg­den le­van­de, sä­ger Eva Granlund.

Men det är in­te al­la som kän­ner sam­ma hopp­lös­het in­för be­slu­tet.

Bengt Hjalmarsson, ord­fö­ran­de i Kung­sä­ter och Gun­nar­sjö byg­de­lag me­nar att det­ta till och med kan va­ra nå­got po­si­tivt.

– Min sto­ra för­hopp­ning är att det ska kom­ma nå­got bra ut av det än­då. Vi får av­vak­ta och se om det kom­mer nå­gon an­nan verk­sam­het där. Det kan ju bli bätt­re. Man vet ju ing­et om fram­ti­den.

Bengt Hjalmarsson hopp kom­mer dä­re­mot in­te ut­an för­be­håll.

– Jag tyc­ker att fö­re­ta­get bor­de ta ett an­svar och ser till så att en an­nan verk­sam­het star­tar i lo­ka­ler­na. Om man ba­ra kö­per upp och läg­ger ner så blir det en ka­ta­strof, sä­ger han.

ATT EN NY verk­sam­het star­tar är det in­te så många av de vi pra­tat med som tror kom­mer att hän­da.

– Svårt att tro att en verk­sam­het av den stor­le­ken vill flyt­ta in här, sä­ger Ca­ri­na Abra­hams­son. Allt ska ju va­ra i stan. Men visst hop­pas jag. Hop­pet är det sista som läm­nar en.

BE­VA­RA LANDS­BYG­DEN. Eva Granlund an­ser att det är vik­tigt att man bor­de hål­la by

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

den le­van­de. Hon me­nar att lug­net är bra för häl­san.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

UNG­DO­MEN. Bo Jo­hans­son kän­ner in­te att ned­lägg­ning­en på­ver­kar ho­nom sär­skilt myc­ket men oro­ar sig för ung­do­mars fram­tid i byg­den.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

EKO­NO­MISK FRÅ­GA. Lars Strandquist har bott i Kung­sä­ter se­dan år 1996. – Det är myc­ket då­ligt. Det peng­ar­na som styr, sä­ger han.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

HOP­PET LE­VER. Ca­ri­na Abra­hams­son är tvek­sam till att ny verk­sam­het star­tar upp i de tom­ma lo­ka­ler­na men vill än­då hop­pas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.