Fak­ta:

Sa­ra Ljung­ström

Hallands Nyheter - - Falkenberg - LUDVIG KÖHLER ludvig.kohler@hn.se

* Bo­satt i Krogsered.

* Vin­na­re av snapsvi­se-sm.

* En folk­kär pro­fil i Krogsered.

* Fli­tig med­ar­be­ta­re i lo­kal­bla­det In­lands­tid­ning­en.

* En de­di­ke­rad med­bor­ga­re.

be­skrivs som en vik­tig knyt­punkt för sam­häl­len och by­ar som Fe­gen, Gun­narp, Gäl­la­red och Krogsered, där Sa­ra Ljung­ström bor.

FÖR ATT VA­RA in­tres­sant som boplats be­hö­ver den­na del av kom­mu­nen stöt­tas. En sim­hall skul­le främ­ja ökad sim­kun­nig­het och ge möj­lig­he­ter för mo­tions­sim och på så vis sät­ta guld­kant på till­va­ron.

Till sist ci­te­rar Sa­ra Ljung­ström ur en skrift som Sve­ri­ges Kom­mu­ner och Lands­ting gav ut 2014: ”Bad till­hör de mest upp­skat­ta­de fri­tids­ak­ti­vi­te­ter­na bland al­la åld­rar”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.