Mör­da­des – ef­ter puss­bild på nä­tet

23-åring kid­nap­pa­des och dö­da­des – fem får livs­tid

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Fem per­so­ner döms till livs­tids fäng­el­se för mord i det upp­märk­sam­ma­de fal­let där en man rö­va­des bort mitt på torget i Gäv­le och se­dan hit­ta­des mör­dad ut­an­för Sundsvall. En­ligt tings­rät­ten var upp­lag­da fo­ton på Fa­ce­book skä­let till mor­det.

To­talt sex per­so­ner fälls av tings­rät­ten för kid­napp­nings­mor­det i Gäv­le. Fem döms till livs­tids fäng­el­se för mord, den sjät­te får fäng­el­se i 14 år ef­tersom han var un­der 21 år när brot­tet be­gicks. Han döms ock­så till ut­vis­ning och för­bjuds att där­ef­ter åter­vän­da till Sve­ri­ge.

Två per­so­ner som stod åta­la­de för med­hjälp till män­ni­sko­rov och mord re­spek­ ti­ve skyd­dan­de av brotts­ling, grovt brott, fri­as av tings­rät­ten.

– Jag är, fö­ga för­vå­nan­de, nöjd med tings­rät­tens dom. Det är stränga do­mar men jag me­nar att de är rätt­mä­ti­ga med hän­syn till om­stän­dig­he­ter­na, sä­ger åkla­ga­re Krister Pe­ters­son.

Un­der upp­märk­sam­ma­de for­mer kid­nap­pa­des off­ret på Slottstor­get i Gäv­le. En­ligt rät­ten har de döm­da i sam­för­stånd och med våld fört bort off­ret ”i syf­te att be­rö­va ho­nom li­vet”. Där­ef­ter har han miss­hand­lats och strypts.

Tings­rät­ten be­dö­mer att det finns så många för­svå­ran­de om­stän­dig­he­ter att straf­fet för mor­det in­te kan bli lind­ri­ga­re än fäng­el­se på livs­tid.

Rät­ten skri­ver i sin dom att fo­to­gra­fi­er på 23­åring­en och kvin­nan som via Fa­ce­book spreds till släk­ting­ar ska ha ut­löst mor­det.

Tings­rät­ten näm­ner dock in­te he­dersmo­ti­vet som en för­svå­ran­de om­stän­dig­het i do­men.

– Jag kan tyc­ka att det ha­de sett bra ut om det ha­de stått med för det är en så­dan sak som gör det för­svå­ran­de. Å and­ra si­dan finns det så många and­ra om­stän­dig­he­ter ock­så och det går in­te att få ett sträng­a­re straff, sä­ger Krister Pe­ters­son.

I cent­rum för he­la fal­let står en nu 24­årig kvin­na. Hon är en av de fem som i går dömdes för mord till livs­tids fäng­el­se. Den 23­åri­ge man­nen ha­de haft en re­la­tion med kvin­nan när hon fort­fa­ran­de var gift. Hon skilj­de sig från sin man, men gjor­de se­na­re slut även med pojk­vän­nen. 23­åring­en häm­na­des då ge­nom att pub­li­ce­ra en bild av sig själv och kvin­nan på Fa­ce­book och skic­ka­de vän­för­fråg­ning­ar till kvin­nans och ex­ma­kens släk­ting­ar.

En tid där­ef­ter loc­ka­de kvin­nan den 23­åri­ge man­nen till Slottstor­get i cen­tra­la Gäv­le i april för­ra året.

En jog­ga­re var den som först slog larm. I sam­tal med 112 be­skrev han hur ”någ­ra snub­bar med hu­vor” slet in en skri­kan­de man i en bil. Un­der fär­den miss­hand­la­des man­nen och ströps se­dan till döds. Två vec­kor se­na­re hit­ta­des hans kropp vid en skogs­väg ut­an­för Sundsvall.

Kvin­nans ex­ma­ke har er­känt att han för­de bort 23­åring­en i av­sikt att miss­hand­la ho­nom men han för­ne­kar män­ni­sko­rov och mord. De öv­ri­ga åta­la­de har för­ne­kat al­la gär­ning­ar. (TT)

IL­LUST­RA­TION: INGELA LANDSTRÖM/TT

Många in­blan­da­de. To­talt sex per­so­ner fälls av tings­rät­ten för kid­napp­nings­mor­det i Gäv­le. Fem döms till livs­tids fäng­el­se för mord. Teck­ning­en är från rät­te­gång­en i mars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.