AD: So­på­kar­na ska bör­ja ar­be­ta

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■STREJK. Ar­bets­dom­sto­len har be­slu­tat att so­på­ka­re på fö­re­ta­get Re­no Nor­den som ge­nom­fört en vild strejk i Stock­holm ska åter­gå till ar­be­tet. Bland des­sa finns sop­häm­ta­re som sagt upp sig.

– Vi vet att strej­ken är olov­lig, men vi kom­mer in­te till­ba­ka till job­bet. Vi kan in­te ac­cep­te­ra de pre­mis­ser som Re­no Nor­den stäl­ler på oss, sä­ger en av de strej­kan­de sop­häm­tar­na till P4 Stock­holm.

Den vilda sopstrej­ken har på­gått i över en vec­ka. Or­sa­ken är per­so­na­lens miss­nö­je med ett nytt lö­ne­av­tal. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.