Victo­ria möt­te ju­bel och hur­ra­rop

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■Många vil­le gra­tu­le­ra kron­prin­ses­san Victo­ria på hen­nes 40-års­dag. Tu­sen­tals per­so­ner sam­la­des ut­med Stock­holms ga­tor när kron­prin­ses­san med fa­milj åk­te i kor­te­ge ge­nom sta­den. Ett för­tjust ju­bel hör­des från folk­sam­ling­en när kron­prin­sess­fa­mil­jen pas­se­ra­de vin­kan­des och sprid­da ”Ja, må du le­va” hör­des längs med vägen. Fi­ran­det fort­sat­te på kväl­len med den tra­di­tions­en­li­ga ga­lan i Borg­holm på Öland. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.