Som­mar­job­ben slår re­kord i år

Ar­bets­för­med­ling­en: Vi har en jät­te­kraf­tig till­växt i år

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Re­kord­många som­mar­jobb har ut­an­non­se­rats i år, och hund­ra­tals jobb finns fort­fa­ran­de att sö­ka, trots att hal­va som­ma­ren pas­se­rat.

Men al­la är in­te nöj­da med si­na jobb­vill­kor. Sam­ta­len till LO:S hjälp­lin­je ökar.

18­åri­ga An­ton Sand­lund ser­ve­rar glass och sit­ter i kas­san i bu­ti­ken vid Pi­te havs­bad. Job­bet fick han ef­ter att skic­kat en for­mell an­sö­kan och va­rit på två an­ställ­nings­in­ter­vju­er.

– Det var det en­da job­bet jag sök­te, och det gick ju bra. Det ro­li­gas­te är att kö­ra golf­bil. Gäs­ter­na på cam­ping­en kan be­stäl­la bröd som vi kör ut till dem på mor­go­nen, sä­ger han.

An­ton Sand­lund är en av de re­kord­många som som­mar­job­bar i år. Han fick sitt jobb ge­nom re­kry­te­rings­ och be­man­nings­fö­re­ta­get Stu­dent Con­sul­ting, som sett ett kraf­tigt upp­sving i antalet jobb.

– Vi ökar antalet som­mar­jobb med 13 pro­cent, sä­ger fö­re­ta­gets le­ve­rans­chef The­re­se Vi­ken­bac­ke.

Ar­bets­för­med­ling­ens sta­tistik vi­sar sam­ma möns­ter. Un­der pe­ri­o­den ja­nu­a­ri–ju­ni an­non­se­ra­des 109 000 som­ mar­jobb i Plats­ban­ken, 9 000 fler än i fjol.

– Det vi ser är i lin­je med vå­ra pro­gno­ser för ar­bets­mark­na­den som hel­het. Vi har ald­rig haft så många plat­ser som vi har nu, om man tit­tar över tid. Vi har en jät­te­kraf­tig jobb­till­växt i år och näs­ta år, sä­ger Andreas Mångs, ana­ly­ti­ker vid Ar­bets­för­med­ling­en:

Tren­der­na är de sam­ma som ti­di­ga­re år: vård och om­sorg är den störs­ta sek­torn. Så sent som i ju­ni an­non­se­ra­des 10 000 nya som­mar­jobb ut. Un­der­skö­ters­ka var oho­tad et­ta bland dem.

– Men det är in­te spe­ci­fikt för som­ma­ren. Det är all­tid ett stort be­hov av un­der­skö­ters­kor och vård­bi­trä­den, oav­sett vil­ken må­nad man tit­tar på, sä­ger Andreas Mångs.

Re­klamut­de­la­re var ock­så ef­ter­trak­ta­de av ar­bets­gi­var­na i ju­ni. Jobb in­om ho­tell­ och re­stau­rang – en ty­pisk bransch för många som­mar­job­ban­de ung­do­mar – fanns det dä­re­mot in­te så många.

– Jag tror in­te man an­vän­der den ka­na­len rik­tigt. Jag tror att man sö­ker mer di­rekt, går in och frå­gar på stäl­len. Vår­den är mer for­mellt och stäl­ler mer krav, sä­ger Andreas Mångs.

Vid si­dan om van­li­ga som­mar­jobb finns kom­mu­ner­nas fe­ri­e­jobb, som för­ra året var 88 500 styc­ken. Det finns än­nu inga siff­ror för i år, men re­ge­ring­en sköt i vå­ras till ex­tra­peng­ar för att ska­pa än­nu fler fe­ri­e­jobb.

Och än är det in­te kört att hit­ta ett jobb. I dags­lä­get finns om­kring 800 tids­be­grän­sa­de jobb att sö­ka hos Ar­bets­för­med­ling­en.

Men som­mar­job­bet är in­te en po­si­tiv upp­le­vel­se för al­la. Sam­ta­len till LO:S hjälp­lin­je öka­de med 25 pro­cent un­der den förs­ta de­len av som­ma­ren, jäm­fört med för­ra året. To­talt togs 660 kon­tak­ter via te­le­fon el­ler e­post.

– Den van­li­gas­te frå­gan är vil­ken lön man bör ha. Ock­så ar­bets­gi­va­re hör av sig och frå­gar hur myc­ket de ska be­ta­la i lön, sä­ger Ola Palm­gren, en av dem som sva­rar hos LO.

Det är ock­så van­ligt med frå­gor om ute­bli­vet an­ställ­nings­be­vis.

– De upp­le­ver att det bli­vit lo­va­de som­mar­jobb och se­dan finns ing­et jobb när det är dags, el­ler att de bli­vit lo­va­de ett visst an­tal tim­mar och se­dan är det nå­got an­nat som gäl­ler. Finns ing­et an­ställ­nings­be­vis står ord mot ord, sä­ger Ola Palm­gren.

And­ra be­rät­tar att de bli­vit dis­kri­mi­ne­ra­de el­ler tra­kas­se­ra­de. Ett ex­em­pel på då­lig be­hand­ling är vis­sa jord­gubb­s­för­säl­ja­re som var­ken får rast el­ler har till­gång till to­a­lett.

– Men de ären­de­na är som tur är in­te så många. (TT)

FOTO: PRIVAT

An­ton Sand­lund som­mar­job­bar vid Pi­te havs­bad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.