Brott i ex-na­zists chi­lens­ka sekt kart­läggs

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Ef­ter att den for­ne tys­ke na­zistof­fi­ce­ren Paul Schä­fer flytt till Chi­le från Tyskland 1961 grun­da­de han en sekt i sitt nya hem­land. Nu ska en kom­mis­sion kart­läg­ga de brott som be­gicks i rö­rel­sen Co­lo­nia Digni­dad.

Den ka­ris­ma­tis­ke ar­mé­sjuk­vår­da­ren lyc­ka­des dra till sig an­häng­a­re som be­trak­ta­de ho­nom som Gud på jor­den. I Co­lo­nia Digni­dad, det sekt­sam­häl­le han grun­da­de någ­ra tim­mars färd från hu­vud­sta­den San­ti­a­go, var tv och te­le­fo­ner för­bjud­na. In­vå­nar­na vän­de det mo­der­na sam­häl­let ryg­gen, sjöng tys­ka folk­sång­er och ar­be­ta­de på fäl­ten ikläd­da 30­tals­u­ni­for­mer. Det iso­le­ra­de sekt­sam­ häl­let styr­des med järn­hand av Schä­fer, som dess­utom ut­sat­te dus­sin­tals barn för sex­u­el­la över­grepp. Un­der Au­gusto Pi­nochets mi­li­tär­dik­ta­tur 1973–1990 tor­te­ra­des även po­li­tis­ka dis­si­den­ter på sek­tens mark.

Tyskland och Chi­le har nu kom­mit över­ens om att bil­da en kom­mis­sion som ska do­ku­men­te­ra de brott som be­gåtts av sek­ten, med­de­lar chi­lens­ka myn­dig­he­ter. Ett cen­ter för än­da­må­let ska sät­tas upp i det lil­la sam­häl­let, lik­som ett min­nes­mo­nu­ment över off­ren.

År 2006 ut­fär­da­de fö­re det­ta med­lem­mar av sek­ten en of­fent­lig ur­säkt för de brott som be­gåtts i de­ras sam­häl­le.

Schä­fer av­led 2010, 88 år gam­mal, me­dan han av­tjä­na­de ett 20­årigt straff för sex­u­el­la över­grepp mot barn. (Tt­reu­ters)

FOTO: ROBERTO CANDIA/AP/AR­KIV

Sekt­sam­häl­let Co­lo­nia Digni­dad, även känt som Vil­la Ba­vi­e­ra.

FOTO: NATACHA PISARENKO/AP/AR­KIV

Tys­ken Paul Schä­fer grun­da­de en sekt i Chi­le på 1960­ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.