Fac­kets råd till som­mar­job­ba­re

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■Se till att du får ett an­ställ­nings­be­vis. Det är pap­pe­ret som vi­sar vad som gäl­ler, som be­vi­sar att du har ett jobb, vil­ken lön du har och hur länge och myc­ket du ska job­ba. An­nars står ord mot ord. ■■Kol­la om det finns kol­lek­tivav­tal. Finns kol­lek­tivav­tal in­ne­bär det bland an­nat att du är för­säk­rad på job­bet. An­nars mås­te man ta eget an­svar och kol­la upp att fö­re­ta­get har för­säk­ring. ■■Job­ba in­te gra­tis. Vill ar­bets­gi­va­ren att du ska prov­job­ba gra­tis – säg nej. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.