ARN: Dyr to­a­lettsits er­sätts

Hallands Nyheter - - Konsument - LE­NA STRÖMBERG 031-62 41 64 le­na.strom­berg@gp.se

En gö­te­bor­ga­re be­ställ­de en to­a­lettsits på nä­tet. Pri­set var ett ”miss­tag” en­ligt fö­re­ta­get. ARN an­ser att kun­den har rätt till mel­lan­skill­na­den för en dy­ra­re pro­dukt.

Kon­su­men­ten be­ställ­de en to­a­lettsits från bad­shop.se. Kun­den och fö­re­ta­get kom­mu­ni­ce­ra­de via e-post. Först fick han ett pris och det stod att le­ve­rans­be­sked snart skul­le kom­ma. När ing­et svar kom mej­la­de han igen och fick då be­ske­det att det förs­ta pri­set in­te gäll­de, på grund av att det var fel pris på hem­si­dan. Då er­bjöds han ett ”spe­ci­alpris”, men när kon­su­men­ten in­te fick nå­got svar när han bad om le­ve­rans till det and­ra pri­set upp­fat­ta­de han det­ta som att fö­re­ta­get in­te vil­le säl­ja den läng­re. Där­för be­ställ­de han en to­a­lettsits från en an­nan le­ve­ran­tör, till ett hög­re pris. Mel­lan­skill­na­den på det och det förs­ta pri­set från bad­shop.se är 4 368 kro­nor och All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den an­ser att fö­re­ta­get ska be­ta­la det till gö­te­bor­ga­ren.

Fö­re­ta­get skri­ver till ARN att pri­set blev fel vid re­gi­stre­ring­en av pro­duk­ten och att or­dern ald­rig be­kräf­tats. ARN skri­ver i sitt be­slut att av­ta­lets träf­fa­des i och med att kun­den fick svar om pri­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.