ARN: Fick oli­ka färg på pan­nor

Hallands Nyheter - - Konsument - UR­BAN TJERNBERG 031- 62 40 00

Takteg­let ha­de en mar­kant färgskill­nad. Kål­le­reds­bon krä­ver att få felet åt­gär­dat el­ler 150 000 i er­sätt­ning för att själv se till att ta­ket läggs om med te­gel av sam­ma färg.

An­mä­la­ren ha­de be­ställt en kom­plett husle­ve­rans av Fis­kar­he­den­vil­lan AB. Men när takteg­let lagts av en ent­re­pre­nör som bo­la­get re­kom­men­de­rat vi­sa­de det sig skif­ta i oli­ka fär­ger. Fis­kar­he­den­vil­lan AB med­ger att fel te­gel lagts på ta­ket men att man in­te ut­fört el­ler kon­trak­te­rats för upp­dra­get. Dess­utom var färgskill­na­den så stor att det bor­de ha upp­täckts in­nan takteg­let la­des på. Man er­bju­der sig än­då att by­ta fel­ak­ti­ga tak­pan­nor mot nya i en ”så kor­rekt ku­lör som går att pro­du­ce­ra” men an­ser att re­kla­ma­tio­nen ska stäl­las till den ent­re­pre­nör som mon­te­rat pan­nor­na och ock­så ska åt­gär­da felet.

ARN skri­ver i sitt be­slut att färgskill­na­den på de­lar av de lag­da pan­nor­na är mar­kant och att det är ett köprätts­ligt fel som Fis­kar­he­den­vil­lan ska åt­gär­da ut­an kost­nad för kun­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.