Ut­fö­ran­de

Hallands Nyheter - - Konsument -

* Tes­tar­na satt i en hus­bil med väl för­täck­ta föns­ter och viss­te in­te var bi­len stan­na­de. * Vid var­je stopp in­hand­la­des en mel­lanstor kaf­fe, ut­an mjölk el­ler soc­ker. Det van­li­ga kaf­fet upp­gavs va­ra färsk­ma­let på al­la stäl­len ut­om Shell/7-ele­ven, där det färsk­mal­da kaf­fet sål­des un­der nam­net Ame­ri­ca­no (van­ligt kaf­fe fast färsk­ma­let en­ligt ex­pe­di­ten). För att gö­ra jäm­fö­rel­sen så rätt­vis som möj­ligt in­hand­la­des där den sor­ten. * När kaf­fet ser­ve­ra­des till tes­tar­na var kop­par­na väl maske­ra­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.