Lund: ”Nu kollar folk mig i ögo­nen”

Re­gi­na Lund

Hallands Nyheter - - Livets Gång - EYAL SHARON KRAFFT/TT

Skå­de­spe­la­ren Re­gi­na Lund har in­te upp­levt så många “prin­sesstår­tor” i sitt liv. Dä­re­mot svär­ta, ofatt­bar över­gi­ven­het och bröst­can­cer. Över­gi­ven­he­ten har myn­nat ut i ex­plo­siv kre­a­ti­vi­tet, can­cern har hon över­levt och hon tän­ker nju­ta som ald­rig förr res­ten av li­vet.

Skå­de­spe­la­re, sång­a­re, låt­skri­va­re, po­et, för­fat­ta­re och konst­när. Det ver­kar knappt fin­nas nå­got konst­när­ligt fält som mång­be­gå­va­de Re­gi­na Lund in­te har äg­nat sig åt, dess­utom med märk­bar fram­gång. Hon har gett ut nio al­bum och haft runt 40 rol­ler på te­a­ter, i tv-pro­duk­tio­ner och film - allt från Ofelia i “Ham­let” på Rikste­a­tern till hen­nes sto­ra ge­nom­brott som sex­i­ga sek­re­te­ra­ren Mo­na i tv-se­ri­en “Re­de­ri­et”. För sin roll­tolk­ning i “I he­tas­te la­get” för­ä­ra­des hon 1995 med pri­vat­teat­rar­nas pris Guld­mas­ken som bäs­ta kvinn­li­ga skå­de­spe­la­re i mu­si­kal. Hon no­mi­ne­ra­des 1999 till en Guld­bag­ge för sin pre­sta­tion i fil­men ”Sjön”. Myc­ket, kan man tyc­ka. ener­gi att ge sig hän i kons­tens spekt­rum har sin för­kla­ring.

– Det är nog för att jag är skräck­sla­gen och job­bar mot min blyg­het och över­gi­ven­het och käns­lan av vär­de­lös­het.

Svär­tan bott­nar i för­äld­rar­nas hög­ljud­da, råa och hand­grip­li­ga bråk som ut­myn­na­de i en skils­mäs­sa när hon var två år gam­mal. Pap­pa fick vård­na­den, men hon fick växa upp hos si­na far­för­äld­rar.

– Klart att jag kän­de mig över­gi­ven.

Hem­ma hos far­för­äld­rar­na fanns det strik­ta ru­ti­ner, lugn och still­het. Men un­der ytan på­gick Re­gi­nas tan­ke­verk­sam­het för hög­tryck.

– Jag fick lugn och ro till att tän­ka på hur jag skul­le “ex­plo­de­ra” när jag blev stor. Förs­ta gång­en jag ex­plo­de­ra­de var i smyg, när jag bör­ja­de på Te­a­ter- och Ope­ra­hög­sko­lan i Gö­te­borg.

Men långt in­nan hon var 22 viss­te hon att hon skul­le vi­ga sitt liv åt skå­de­spe­le­ri.

– Pap­pa var te­a­ter­re­gis­sör och mam­ma dan­sa­re, klart att det på­ver­kar .

FASTÄN HON FICK sto­ra och tunga rol­ler kän­de hon, ovan­ligt nog, stor drag­ning till lek­ful­la och lätt­sam­ma rol­ler.

– Det var en stör­re ut­ma­ning. Psy­ko­lo­giskt tunga rol­ler var som att dric­ka ett glas vat­ten för mig. Jag har in­te haft så många prin­sesstår­tor i verk­lig­he­ten, min verk­lig­het var rå och jag har sett myc­ket våld, mi­sär och

50 år 17/7. “Fram­för allt är jag skå­de­spe­la­re, allt an­nat är bonus.” * Ak­tu­ell: Med sing­eln ”Ha­ters will ha­te” och med­ver­kar i and­ra sä­song­en av tv-se­ri­en “Bonus­fa­mil­jen”, som ska vi­sas i SVT näs­ta år. * Fa­milj: So­nen Wig­go. * Bor: Stock­holms­för­or­ten Hö­ka­räng­en. * Så fi­rar hon fö­del­se­da­gen: “Jag kom­mer att fly nå­gon­stans.” * Dröm­roll: “En ac­tion­film som Ava­tar!” * * svå­ra käns­lor. Där­för sö­ker jag enkla­re käns­lor och tyc­ker att ro­man­tis­ka ko­me­di­er är så be­fri­an­de.

För fy­ra år se­dan fick hon di­a­gno­sen bröst­can­cer.

– Min förs­ta tan­ke var nej, in­te nu! Det fanns så myc­ket mer jag vil­le gö­ra och upp­le­va: kul gre­jer, part­ner­skap, kär­lek. Min son gav mig kraft att över­le­va can­cern, han är det bäs­ta i mitt liv. Mi­na näs­ta 50 år vill jag nju­ta av li­vet på rik­tigt och läm­na någon­ting sub­stan­ti­ellt ef­ter mig.

Bild: HEN­RIK MONTGOMERY/TT

FYL­LER JÄMT. Re­gi­na Lund blir 50 år och har be­stämt sig för att nju­ta av li­vet på rik­tigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.