SM på hem­ma­ba­nan

MOTOCROSS: SM PÅ ANNEBERGSBANAN Se­nast Var­berg MK ar­ran­ge­ra­de SM var 2009. Men nu när klub­ben fyl­ler 90 år och Annebergsbanan 65 pas­sar man på igen.

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - KARL-OSKAR SKEPPSTEDT karl-oskar.skeppstedt@hn.se

I ung­doms- och ju­nior­klas­ser­na finns det sex styc­ken åka­re som re­pre­sen­te­rar Var­berg. Men att de till­hör sam­ma klubb in­ne­bär in­te att de ar­be­tar som ett lag.

– Cross är en väl­digt in­di­vi­du­ell sport så man är of­tast för sig själv. När man täv­lar så släp­per man ju in­te för­bi nå­gon som kom­mer snab­ba­re bak­i­från ba­ra för att man till­hör sam­ma lag. Man vill ju ha så många po­äng som möj­ligt, sä­ger Max Er­lands­son. Ni hjälps in­te åt när ni trä­nar? – Hjäl­per skul­le jag väl in­te sä­ga di­rekt. In­te jag ialla­fall. Jag tyc­ker of­tast det är gött att trä­na själv. Jag tror in­te det är nå­gon som hjäl­per nå­gon an­nan, sä­ger Filip Ols­son.

Den älds­ta av Var­bergså­kar­na är Max Er­lands­son. Han kör i elit­klas­sen och lig­ger in­för hel­gen på en sjät­te­plats i SM, som körs över 7 del­täv­ling­ar.

DE SOM KÖR i U17-klas­sen är Filip Ols­son, Emil Jön­rup, Al­bin Nor­rin och Jo­sef An­ders­son. Emelie An­ders­son är Var­bergs MK:S en­da tjej som stäl­ler upp i SM, i klas­sen Mx-girls. Och hon har må­let klart.

– Må­let i hel­gen är topp 15. Det är li­te ner­vöst, men det känns bra i och med att det är hem­ma­ba­nan. Jag har haft li­te otur med li­te kra­scher och så ti­di­ga­re un­der sä­song­en. Men jag har kva­lat in till var­je Sm-täv­ling ialla­fall, sä­ger Emelie An­ders­son.

DET ÄR PLACERINGARNA 1-15 som ger po­äng en­ligt en fal­lan­da ska­la. Den av Var­bergså­kar­na som har lyc­kats sam­la in flest po­äng un­der Sm-sä­song­en är Filip Ols­son. Han lig­ger in­för helgens del­täv­ling på en andra­plats i U17-klas­sen, åt­ta po­äng ef­ter ledaren.

– Det har la gått gans­ka bra för mig ock­så, in­fli­kar Emil Jön­rup.

Det stäm­mer. Emil har bland an­nat en andra­pla­ce­ring i år och lig­ger på fem­te plats i to­ta­len.

Att täv­la i motocross är ing­en barn­lek, även fast de fles­ta av dem har kört se­dan de var 4-5 år. Det går upp­åt 50 km/tim på Annebergsbanan, och de hö­ga hop­pen in­ne­bär ris­ker. Det bru­kar gå åt un­ge­fär en cross per sä­song­en be­rät­tar de. Men det är far­ten som loc­kar, trots ris­ker­na för bå­de ut­rust­ning och kropp.

– Jag har vart ska­dad den här sä­song­en. Jag slog fram­läng­es och bröt bäc­ken­be­net för ett tag se­dan, sä­ger Al­bin Nor­rin.

”Må­let i hel­gen är topp 15. Det är li­te ner­vöst, men det känns bra i och med att det är hem­ma­ba­nan”

EMELIE AN­DERS­SON

FÖR ATT KUN­NA pre­ste­ra på hög ni­vå gäl­ler det att man or­dent­ligt trä­nad.

– Man kan ju in­te sit­ta i sof­fan och äta chips di­rekt, sä­ger Jo­sef An­ders­son som pre­cis som res­ten av gäng­et trä­nar styr­ka och kon­di­tions­trä­ning för att or­ka åka motocross.

Bild: EDITH CA­MIL­LA SVENS­SON

HEMMAHOPPEN. De här sex åkar­na täv­lar för Var­bergs MK i Motocross-sm på Annebergsbanan i hel­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.