Han läm­nar bu­ti­ken för att springa

Hallands Nyheter - - Sporten - MIKAEL MARTINS­SON 010-471 52 47 mikael.martins­son@hn.se

Anders Prytz ska läm­na me­je­ri­av­del­ning­en på Ica Kvan­tum i Var­berg och änt­li­gen föl­ja med i tä­ten på Varbergsloppet. – Jag har mest ta­git lop­pet som trä­ning, men nu sat­sar jag på att hänga med, sä­ger han.

Anders Prytz är var­ber­ga­re se­dan någ­ra år till­ba­ka. Han bor i sta­den till­sam­mans med frun Emma. Se­dan fle­ra år har han som­mar­job­bat på Ica Kvan­tum, men nu när stu­di­er­na till lä­ra­re är av­slu­ta­de blir det sista som­ma­ren.

– Till höst bör­jar jag som lä­ra­re på Al­mers sko­la. Det blir i id­rott, eng­els­ka och mat­te jag ska un­der­vi­sa.

MEN FÖRST SKA han springa Varbergsloppet.

– Varbergsloppet är det en­da stads­lop­pet jag spring­er. Jag sat­sar på 10 000 me­ter på ba­na och ska va­ra med i SM se­na­re, be­rät­tar han.

Prytz bör­ja­de med löp­ning sent i li­vet, för sju år se­dan.

– Jag slog vad med en kom­pis att jag skul­le springa Finn­kam­pen in­om någ­ra år. Då sprang jag mi­len på 50 mi­nu­ter, nu på 32 mi­nu­ter. Men det blir nog ing­et Finn­kam­pen.

Han trä­nar hårt, många tim­mar i vec­kan. På som­ma­ren är det Påsk­bergsval­len som gäl­ler. Och på vin­tern kom­mer det nya fri­id­rotts­cent­ret vid Trön­ninge sko­la att be­sö­kas. Varbergsloppet gil­lar han att springa.

– När man sprung­it åt­ta kilo­me­ter kom­mer be­lö­ning­en vid Strand­pro­me­na­den med all publik. Det är här­ligt. An­nars gil­lar jag in­te springa i bac­kar och det är många in­nan Påsk­bergs­sko­gen. För­ra året blev han 24:a. – Men då ha­de jag va­rit sjuk i en vi­rus­in­fek­tion i åt­ta vec­kor så he­la för­ra sä­song­en blev spo­li­e­rad. Jag kör­de för hårt i mars och nu har jag lärt mig att lyss­na mer på krop­pen.

HAN LÄM­NAR OCK­SÅ en li­ten brask­lapp in­för star­ten.

– Jag har fått ont i häl­se­nan, men hop­pas kun­na star­ta.

Vi skrev på fre­da­gen om för­ra årets seg­ra­re Fred­rik Bak­k­man som ska kom­bi­ne­ra Hal­lands 3-da­gars i orientering med Varbergsloppet. Han kom­mer allt­så att gö­ra två täv­ling­ar un­der lör­da­gen.

Det kan bli tufft att för­sva­ra ti­teln.

– Det är svårt att ve­ta hur be­nen mår och jag vet att det kom­mer minst två bra lö­pa­re från Gö­te­borg, Anders Grahl, Häl­le IF och Li­nus Hulte­gård, Sä­ve­da­len, sä­ger Fred­rik Bak­k­man.

HULTE­GÅRD OCK­SÅ ÄR en myc­ket duk­tig Ocr-lö­pa­re med fram­gång­ar i täv­ling­ar som Toug­hest.

i dam­klas­sen kan det bli en kamp mel­lan Ma­de­le­i­ne Larsson,häs­sel­by och ny­bliv­na svens­ka mäs­ta­rin­na på halv­ma­ra­ton, Ma­lin Strand, Sä­ve­da­lens AIK.

Men det kan ock­så smy­ga sig in någ­ra bra lö­pa­re bland de ef­teran­mäl­da.

För­ra året del­tog to­talt över 2500 lö­pa­re på Var­bergs­lop­pets oli­ka di­stan­ser och ar­ran­gö­rer­na räk­nar med lik­nan­de siff­ror 2017.

”När man sprung­it åt­ta kilo­me­ter kom­mer be­lö­ning­en vid Strand­pro­me­na­den med all publik. Det är här­ligt!

ANDERS PRYTZ

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

EXTRAPRIS? Det kanske Anders Prytz får om han spring­er fort i Varbergsloppet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.