Räk­na med Fri­do­li­na Rol­fö mot Tyskland

Hallands Nyheter - - Sporten - LAS­SE MANNHEIMER/TT

Sä­ker är man ald­rig, men jag har en bra käns­la.

Star­tel­van släp­per in­te Pia Sundhage för­rän på sön­dag. Men om ing­en ska­dar sig lär det bli sam­ma lag i Em-pre­miä­ren som i gen­re­pet mot Mexiko. – Man be­hö­ver in­te ha sett allt­för många fot­bolls­mat­cher för att tro att det är star­tel­van, sä­ger Sve­ri­ges as­si­ste­ran­de för­bunds­kap­ten Li­lie Pers­son.

FRI­DO­LI­NA ROL­FÖ

Det är i prin­cip ba­ra Fri­do­li­na Rol­fös plats bred­vid Lotta Sche­lin i an­fal­let som har va­rit up­pe för dis­kus­sion de se­nas­te vec­kor­na. Men där ver­kar Pia Sundhage och Li­lie Pers­son ha be­stämt sig för att sat­sa på Bay­ern Mün­chen-proff­set Rol­fö.

– Vi har in­te sagt att ”det här är star­tel­van”. Men vi for­me­rar ju la­get på trä­ning­en ut­i­från en så­dan tan­ke, sä­ger Li­lie Pers­son.

Hon sä­ger ock­så att Fri­do­li­na Rol­fö, som har star­tat de tre se­nas­te lands­kam­per­na, är den som har sett kanske all­ra vas­sast ut på trä­ning­ar­na.

– Just mål­skytte­mäs­sigt är ”Fri­do” den som har vi­sat upp mest. Och hon är stark i box­en, det är nog ett hel­ve­te att mö­ta hen­ne om man är för­sva­ra­re fak­tiskt.

Själv tar in­te Rol­fö någon­ting för gi­vet.

– Sä­ker är man ald­rig, men jag har en bra käns­la. Jag tyc­ker att jag har pre­ste­rat på ni­vå och hop­pas så klart va­ra en av start­s­pe­lar­na, sä­ger Fri­do­li­na Rol­fö.

SAM­AR­BE­TET MED LOTTA Sche­lin bor­de pas­sa i en match mot Tyskland, sä­ger hon.

– Lotta kan tryc­ka ner de­ras back­lin­je och ska­pa yta och ho­ta ba­kom de­ras mitt­bac­kar, me­dan jag kan öpp­na upp ge­nom att vil­ja ha bol­len fram­för back­lin­jen. Ham­nar vi två mot två mot back­lin­jen har vi värl­dens möj­lig­he­ter att ska­pa mål­chan­ser.

PIA SUNDHAGE AV­SLÖ­JAR ingen­ting om star­tel­van än, in­te mer än när spe­lar­na får ve­ta den.

– Vi kom­mer nog att ge den da­gen fö­re match, det bru­kar vi gö­ra. Jag tyck­te själv att det var bäst som spe­la­re, så kan man för­be­re­da sig. Jag tror att de fles­ta spe­lar­na tyc­ker att det är bra att ve­ta att ”ja­ha, nu är det så här, nu sit­ter jag på bän­ken, el­ler nu spe­lar jag”, sä­ger Pia Sundhage.

Las­se Mannheimer/tt

Bild: CARL SANDIN

STAR­TAR TROLIGTVIS. Hal­länds­ka Fri­do­li­na Rol­fö kom­mer med störs­ta san­no­lik­het star­ta i svens­ka an­fal­let mot Tyskland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.