Eve­li­na To­vek med i Em-dis­kus­sio­nen

Hallands Nyheter - - Sporten - MIKAEL MARTINS­SON 010-471 52 47 mikael.martins­son@hn.se HEN­RIK SKIÖLD/TT

”Det är klart att jag är li­te be­svi­ken och ha­de hop­pats att det skul­le gå bätt­re. Nu får jag åka hem och trä­na”

Na­tions­hopp­ning­en var en be­svi­kel­se och pre­sta­tio­nen mås­te upp fle­ra snäpp när det blir skarpt lä­ge i Gö­te­borg. För­bunds­kap­te­nen Hen­rik An­karcro­na ser i dags­lä­get sex ryt­ta­re som ak­tu­el­la för kvar­tet­ten som ri­der i EM. Där finns Eve­li­na To­vek.

Hen­rik von Ec­ker­mann, Peder Fredricson, Douglas Lin­delöw, Eve­li­na To­vek, Ma­lin Ba­ry­ard Johnsson och Helena Pers­son in­går i hans brut­to­trupp.

Han kan for­mellt an­mä­la tio ryt­ta­re se­nast den 24 ju­li och la­get be­hö­ver in­te an­mä­las för­rän den 11 au­gusti.

– Det kan bli nå­got namn till, sä­ger Halm­stads­bon An­karcro­na.

Men för­bunds­kap­te­nen vill hål­la antalet kan­di­da­ter ne­re.

– Min mål­sätt­ning är att var­je ryt­ta­re ska få be­sked så fort som möj­ligt. Och så fort jag kän­ner mig re­do kom­mer ni att få be­sked, sä­ger han.

Ätrantje­jen Eve­li­na To­vek upp­lev­de en om­tum­lan­de dag. Först de­bu­te­ra­de 23-åring­en i lands­la­get med att dra på sig to­talt 18 fel på Castel­lo.

SE­DAN PRE­SEN­TE­RA­DES HON som en po­ten­ti­ell Em-ryt­ta­re.

– Jag för­sök­te kopp­la bort allt, tyck­te att jag var fo­ku­se­rad och ha­de en bra käns­la. Det är klart att jag är li­te be­svi­ken och ha­de hop­pats att det skul­le gå bätt­re. Nu får jag åka hem och trä­na. Att va­ra med i trup­pen känns jät­te­häf­tigt. För ett halv­år se­dan ha­de jag ing­en tan­ke på det, sä­ger To­vek.

Hon ha­de fem fel i förs­ta run­dan och 13 i and­ra.

– Klart jag in­te är nöjd med det. Än­då ha­de jag en bra käns­la in­för and­ra run­dan ef­tersom Castel­lo var li­te för pigg i förs­ta.

MEN DET VAR kom­bi­na­tio­nen ef­ter vat­ten­hind­ret som fäll­de hen­ne i bå­da run­dor­na.

– Det var li­te tajt där och jag viss­te att häs­ten skul­le få pro­blem. Men det var ing­et av hind­ren som vi var i or­dent­ligt.

Hon lät li­te miss­nöjd med sin lands­lags­de­but.

– Det kun­de ha gått bätt­re, men det var jät­te­häf­tigt att va­ra med. Det ger ock­så mig vär­de­full ru­tin.

I dags­lä­get ser von Ec­ker­mann, Fredricson och Lin­delöw giv­na ut i Em-la­get. Om Ba­ry­ard Johnsson får ord­ning på sin Os-häst kan hon ta den sista plat­sen. I så fall kom­mer An­karcro­na, i sitt förs­ta mäs­ter­skap som för­bunds­kap­ten, med ett in­ter­na­tio­nellt gång­bart lag med hög ryt­tar­ka­pa­ci­tet.

Sve­ri­ge kom fem­ma i na­tions­hopp­ning­en.

EVE­LI­NA TO­VEK

Bild: PETTER ARVIDSON

OM­TUM­LAN­DE. Eve­li­na To­veks lands­lags­de­but in­ne­höll många fel men ock­så många rätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.