Sten­son vår­dar sitt va­ru­mär­ke ömt

Hallands Nyheter - - Sporten - DA­NI­EL KIHL­STRÖM/TT

Hen­rik Sten­son är Sve­ri­ges främs­te herr­gol­fa­re ge­nom ti­der­na och en av värl­dens störs­ta i nu­lä­get. Ett va­ru­mär­ke han in­te göds­lar med. – Jag sät­ter in­te mitt namn på vad som helst, sä­ger ma­jor­vin­na­ren.

Sol­glas­ö­gon­ma­ka­re, ban­de­sig­ner och barn­boks­för­fat­ta­re. Om han så öns­kar kan världs­stjär­nan Hen­rik Sten­son, 41, sät­ta fle­ra epi­tet på sin golf­bag än just golf­proffs.

– Hur jag hin­ner med allt? Gör man det? Nä, men det gäl­ler att ha duk­tigt folk runt om­kring sig och det har jag, sä­ger Sten­son till TT och fort­sät­ter:

– Men det krävs ju en­ga­ge­mang och jag vill va­ra en­ga­ge­rad, an­nars är jag in­te in­tres­se­rad av att sät­ta mitt namn på nå­got. Jag mås­te va­ra in­vol­ve­rad för att stå för nå­got. Jag skri­ver ju in­te ex­em­pel­vis Hen­rik Sten­son på en golf­ba­na som nå­gon an­nan har gjort.

PROJEKTEN ÄR KOPP­LA­DE till gol­fen på ett el­ler an­nat vis. Ex­em­pel­vis barn­boks­fi­gu­ren ”Hen­ke golf­mus” ska mo­ti­ve­ra barn att tro på sig själ­va.

– Det är ju ett ska­pan­de oav­sett om det rör sig om ban­de­sign, glas­ö­gon el­ler en barn­bok. Du kan va­ra med och på­ver­ka och för­med­la ett bud­skap el­ler en de­sign. Sol­glas­ö­gon vil­le jag va­ra med och ta fram för att det är en pro­dukt som jag har an­vänt he­la min kar­riär och det är en vik­tig pro­dukt som skyd­dar ögo­nen. Jag vill tro att jag har per­fekt syn för att jag skyd­dat mi­na ögon al­la de tu­sen­tals tim­mar jag va­rit ut­om­hus de se­nas­te 20 åren.

Det eg­na golfspe­let är na­tur­ligt­vis fort­fa­ran­de det som pri­o­ri­te­ras först och i fjol skrev Sten­son histo­ria när han ge­nom Bri­tish Open­se­gern på Royal Troon blev Sve­ri­ges förs­te man­li­ge ma­jor­vin­na­re. Re­dan in­nan dess var 41-åring­en lan­dets mest fram­gångs­ri­ke herr­gol­fa­re: TT: Hur länge till ser du att du hål­ler på?

– Jag har ju full sta­tus i fem år till på al­la ma­jors i och med se­gern för­ra året. Det är väl där nå­gon­stans vi kan pra­ta om när det gäl­ler min ak­ti­va kar­riär. Men det är all­tid svårt att sia om fram­ti­den. Det är fle­ra bi­tar som spe­lar in. Det hand­lar ju om att va­ra ska­de­fri och det hand­lar om att va­ra kon­kur­rens­kraf­tig. Och att häl­san och mo­ti­va­tio­nen finns där ock­så, sä­ger han.

Just nu spe­lar han Scot­tish Open, gen­re­pet in­för näs­ta vec­kas Bri­tish Open på Royal Birk­da­le dit Sten­son åker som re­ge­ran­de mäs­ta­re.

– Mål­sätt­ning­en är ju att kun­na ge mig själv någ­ra bra chan­ser att vin­na yt­ter­li­ga­re ma­jors un­der min kar­riär. Jag brin­ner ju för den där het­tan, ner­vo­si­te­ten och ad­re­nalin­kic­ken du får när du är med i de sista bol­lar­na och det ska av­gö­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.