Slut­stri­den är nä­ra i Ga­me of Thro­nes

TV: TRETTON AV­SNITT ÅTER­STÅR AV PO­PU­LÄ­RA FANTASY-SE­RI­EN Ga­me of Thro­nes är till­ba­ka och nu hård­nar stri­den om Järn­tor­nen på all­var. Tretton av­snitt åter­står – upp­de­lat på två sä­song­er. – Jag kan in­te fö­re­stäl­la mig hur led­samt och tår­fyllt det kom­mer att

Hallands Nyheter - - Kultur - GUNNAR REHLIN/TT

Någ­ra mil ut­an­för Bel­fast på Nor­dir­land tor­nar Natt­väk­tar­nas till­håll Svar­ta bor­gen (Cast­le Black) upp sig. I när­he­ten av det sto­ra Ti­ta­nic-mu­se­et har Ga­me of thro­nes-pro­duk­tio­nen ock­så lagt be­slag på jät­te­li­ka lo­ka­ler där al­la in­te­ri­ö­rer byggts upp och där man för­va­rar all rek­vi­si­ta, som klä­der och va­pen.

Un­der den dag TT till­bring­ar på in­spel­ning­en spe­las fle­ra sce­ner in, men vi är svur­na till tyst­nad när det gäl­ler det­ta. Skå­de­spe­lar­na mås­te ock­så tän­ka ef­ter, så att de in­te av­slö­jar nå­got om den sjun­de sä­song­en, vars pre­miärav­snitt finns på HBO Nor­dic från kloc­kan 03.00 den 17 ju­li.

MEN DE FÅR ta­la om si­na roll­fi­gu­rers ut­veck­ling. Sop­hie Tur­ner, som spe­lar San­sa, sä­ger:

– San­sa tar in­te så myc­ket hän­syn till and­ra, hon är stark och kall och gör vad som helst för att kom­ma dit hon vill. Hon har gett upp al­la tan­kar på att hit­ta kär­lek, hon har an­nat att tän­ka på nu. Och hon är av­und­sjuk på sin bror Jon. Han kal­las ”the king of the north”, San­sa tyc­ker att hon bor­de va­ra värd att kal­las ”queen of the north”.

Bro­dern Jon Snow spe­las av Kit Ha­ring­ton och lik­som al­la de and­ra skå­de­spe­lar­na (för­u­tom Peter ”Ty­ri­on Lan­nis­ter” Din­klage, som är i stu­di­on men i prin­cip ald­rig ger in­ter­vju­er) ver­kar han tyc­ka att det är rik­tigt ro­ligt att mö­ta pres­sen.

– Jag tyc­ker att det finns en op­ti­mis­tisk käns­la i bör­jan av sä­song sju. Jon kan bör­ja få sa­ker gjor­da. Värl­den hål­ler på att gå åt hel­ve­te, han är i stän­dig livs­fa­ra, men han ac­cep­te­rar det och gör sa­ker.

Sä­song fem slu­ta­de med att Jon Snow blev dö­dad till fan­sens sto­ra för­skräc­kel­se och sä­song sex bör-

ja­de dra­ma­tiskt med att han med hjälp av häx­an Me­li­sand­re (Ca­rice van Hou­ten) väck­tes till liv igen. Kit Ha­ring­ton be­rät­tar liv­fullt om hur tufft det var att hål­la Jon Snows nya liv hem­ligt.

– Un­der in­spel­ning­en av det sto­ra sla­get, ”The batt­le of the ba­stards”, skic­ka­de nå­gon upp drö­na­re för att ta bil­der. Så fort var­nings­ro­pet ”drö­na­re” kom fick jag dy­ka in och göm­ma mig i ett tält.

HAN FICK OCK­SÅ hit­ta på för­kla­ring­ar till var­för han be­fann sig i Bel­fast och tog ett års le­digt från in­ter­vju­er för att und­vi­ka att be­sva­ra kne­pi­ga frå­gor.

– Men jag be­rät­ta­de för min fa­milj och mi­na när­mas­te vän­ner. Det ha­de in­te känts bra att lju­ga för dem.

Så kän­ner han sig sä­ker nu? Kom­mer Jon Snow att över­le­va se­ri­en ut? Ha­ring­ton skrat­tar.

– Jag kän­de mig sä­ker un­der he­la sä­song sex. Det ha­de va­rit då­ligt histo­rie­be­rät­tan­de att väc­ka ho­nom till liv i förs­ta av­snit­tet och se­dan dö­da ho­nom igen. Men nu vet vi in­te. Nu är det back to bu­si­ness. Allt kan hän­da.

Vem som till sist kom­mer att sit­ta på Järn­tro­nen är än­nu okänt även för hu­vud­rolls­in­ne­ha­var­na. Emi­lia Clar­ke, som spe­lar Dae­ne­rys Tar­ga­ry­en, ”Dra­kar­nas mo­der”, sä­ger med sitt smit­tan­de skratt:

– Jag skul­le bli oer­hört be­svi­ken om det in­te blir Dae­ne­rys.

Vad kan Clar­ke sä­ga om sin ka­rak­tärs ut­veck­ling i sä­song sju? Hon fun­de­rar li­te.

– Jag har all­tid känt att hon sökt ef­ter möj­lig­he­ten att va­ra en ädel härs­ka­re, men så mö­ter hon verk­lig­he­ten och den är skräm­man­de. Hon är op­ti­mis­tisk, men hon be­hö­ver hjälp.

Dae­ne­rys Tar­ga­ry­en (Emi­lia Clar­ke) när­mar sig Järn­tro­nen i den sjun­de sä­song­en av ”Ga­me of thro­nes”.

Bild: MACALL B. POLAY

Bild: HELEN SLOAN/HBO

INSTRUERAS. Mai­sie Wil­li­ams spe­lar Arya Stark och får här in­struk­tio­ner un­der in­spel­ning­en.

Bild: HELEN SLOAN/HBO

ÖVERLEVARE. Vild­ling­en Tor­mund (Kristo­fer Hivju) har över­levt till sä­song sju av ”Ga­me of thro­nes”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.