Vac­ker men pro­ble­ma­tisk fa­bel om ping­vi­ner

Hallands Nyheter - - Kultur - MA­RIA DOMELLÖF-WIK

DO­KU­MEN­TÄR

PINGVINRESAN 2 Re­gi: Luc Jac­quet Eng­land/frankrike, 2017 (82 min)

De är tål­mo­di­ga, även­tyr­li­ga med god in­tui­tion. Var­je år tras­kar de mil ef­ter mil över isen för att dej­ta. I vatt­net upp­le­ver de dess­utom all den tyngd­lös­het och smi­dig­het som fat­tas dem på land.

De mäk­ti­ga kej­sar­ping­vi­ner­na är fö­re­må­let för Luc Jac­quets vi­su­ellt fa­sci­ne­ran­de och svind­lan­de vack­ra Pingvinresan 2. Upp­föl­ja­ren till den Oscars­be­lö­na­de men ock­så hårt kri­ti­se­ra­de Pingvinresan som gjor­de me­gasuc­cé 2005.

Kej­sar­ping­vi­ner­nas var­dag är minst sagt stra­pats­rik, vil­ket fång­as med hän­fö­ran­de ex­akt­het. Ka­me­ran rör sig när­gång­et och in­timt bland de enor­ma fåg­lar­na, med den slags själv­klar­het som kom­mer med många års va­na av Antark­tis kar­ga mil­jö­er. Re­gis­sö­ren, som i egen­skap av fors­ka­re haft i upp­drag att fil­ma och mär­ka ping­vi­ner, har an­vänt bå­de u-båt och drö­na­re för att föl­ja ping­vi­ner­na på de­ras re­sa.

Helt ut­an spea­ker­röst ha­de det­ta va­rit en filmfest ut­an dess li­ke.

”Kej­sar­ping­vi­ner­nas var­dag är minst sagt stra­pats­rik, vil­ket fång­as med hän­fö­ran­de ex­akt­het.”

2005 var det Gös­ta Ekman, nu är det Rolf Lass­gård som på svens­ka hörs be­rät­ta om ”Kej­sa­ren.”

Pro­ble­met är den fa­bel som be­skäf­tigt ska­pas kring ping­vin­fa­mil­jen, med fokus på far och son. Vi får föl­ja par­nings­ri­tu­a­len med dans, ru­van­de, kläck­ning samt en ung gråtuf­si­ig ping­vin­poj­kes förs­ta tid i li­vet. Sce­na­ri­ot på­min­ner del­vis om det ani­me­ra­de ping­vi­nä­ven­ty­ret Hap­py fe­et, vars histo­ria dock känns mer mo­ti­ve­rad och in­klu­de­ran­de. Mam­ma-ping­vi­nen re­du­ce­ras här till ”Kej­sa­rens part­ner” och för­svin­ner snabbt och oklart iväg ef­ter par­nings­rit och ma­tan­de. Kanske ett för­sök att kom­ma runt den kri­tik som sist rik­ta­des mot ori­ginal­fil­men för dess be­fäs­tan­de av kärn­fa­miljsnor­mer med ping­vi­ner som me­ta­for.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.