Fak­ta: Så lö­ser sjuk­hu­sen som­mar­kri­sen

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - FOTO: BERTIL ERICSON/TT/ARKIV

Den van­li­gas­te åt­gär­den är att dra ner på an­ta­let vård­plat­ser. Även att dra ner på be­man­ning­en för den pla­ne­ra­de sjuk­vår­den.

Ett an­nat sätt är att ta in pen­sio­nä­rer, för­äld­ra­le­di­ga el­ler stu­den­ter. Vis­sa an­vän­der ock­så ad­mi­nist­ra­tiv per­so­nal som har vård­kom­pe­tens. En del upp­rät­tar ock­så spe­ci­el­la av­del­ning­ar

som ska av­las­ta bland an­nat akut­vår­den.

■ Sjuk­hus kan ock­så ta in and­ra yr­kes­grup­per för ar­be­te som in­te krä­ver vård­ut­bild­ning. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.