FÖDELSEDAGAR

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 47 år sedan, 1970, föd­des jour­na­lis­ten Alex­an­dra Pa­sca­li­dou. Hon föd­des i Ru­mä­ni­en av gre­kis­ka för­äld­rar men är upp­växt i Sve­ri­ge. Hon blev känd för tv-publi­ken 1995, som pro­gram­le­da­re för det mång­kul­tu­rel­la ma­ga­si­net ”Mo­sa­ik” i SVT. Hon har en­ga­ge­rat sig i frå­gor som rör an­ti­ra­sism och mång­fald men har ock­så lett till ex­em­pel tv-sänd­ning­ar­na OS i Aten och Me­lo­di­festi­va­len, samt ar­be­tat en del för gre­kisk te­le­vi­sion. Hon har på se­na­re år va­rit åter­kom­man­de pro­gram­le­da­re för ”Ring P1” i Sve­ri­ges Ra­dio. * För 63 år sedan, 1954, föd­des Ang­e­la Mer­kel, ord­fö­ran­de för det krist­de­mo­kra­tis­ka par­ti­et CDU och Tysklands för­bunds­kans­ler sedan 2005. Hon är den förs­ta för­bunds­kans­lern som är upp­växt i Öst­tyskland, och den förs­ta kvin­nan som in­ne­haft äm­be­tet. Mer­kel lan­se­ra­des i år på nytt som kan­di­dat till för­bunds­kans­ler­pos­ten i hös­tens val; vin­ner hon så in­leds hen­nes fjär­de pe­ri­od som Tysklands po­li­tis­ka le­da­re.

Bild: ADAM BUTLER/AP/TT

BAD OM URSÄKT. IRA:S ovän­ta­de ursäkt för allt li­dan­de an­sågs va­ra ett steg mot fred.

Ang­e­la Mer­kel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.