Lin­dahl är trygg­het i lands­la­get

Hallands Nyheter - - Sporten - LASSE MANNHEIMER/TT

Från min­nes­luc­kor, stress och tvi­vel till lands­la­gets tryg­gas­te punkt. Hed­vig Lin­dahl är nyc­keln till svensk framgång i EM, och mö­ter för­vänt­ning­ar­na med ro. – Jag kän­ner ett så­dant him­la lugn, sä­ger mål­vak­ten till TT.

”Sve­ri­ge kom­mer ald­rig att vin­na en tur­ne­ring med Lin­dahl mel­lan stol­par­na”.

”Jag har svårt att se Hed­vig Lin­dahls stor­het.”

”Är det lä­ge att by­ta förstamål­vakt?”

Un­der Os-året 2012 var det ing­en ro­lig läs­ning i tid­ning­ar­na för Hed­vig Lin­dahl. Hon var ifrå­ga­satt och kri­ti­se­rad, och själv var hon så stres­sad att hon fort­fa­ran­de har min­nes­luc­kor från vis­sa mat­cher.

Sam­ma år drog hon av kors­ban­det, och fick se sig bli av med start­plat­sen till hem­ma-em 2013. Men ska­dan skul­le vi­sa sig va­ra av go­do i det långa lop­pet. Lin­dahl be­skri­ver det som förs­ta och and­ra halv­lek av kar­riä­ren.

– JAG GJOR­DE all­tid folk be­svik­na. Men så kom jag till en punkt där det ba­ra ”poff”, och så föll allt... men sedan var det okej än­då, sä­ger Hed­vig Lin­dahl.

När TT träf­far Lin­dahl på spe­lar­ho­tel­let ut­an­för Arn­hem är det svårt att fö­re­stäl­la sig hen­ne stres­sad. Ing­en i det svens­ka fot­bolls­lands­la­get har en mer till­ba­ka­lu­tad och av­slapp­nad stil. Och det gäl­ler även på pla­nen. Hon ja­gar in­te upp sig ef­tersom hon helt en­kelt in­te läng­re ser nå­gon an­led­ning till att gö­ra det.

– Jag har haft jät­te­för­vänt­ning­ar på mig un­der he­la min kar­riär. Och in­nan jag lev­de upp till dem så lev­de jag med en stress med att jag in­te fick miss­lyc­kas. Den stres­sen finns in­te läng­re. Det är skit sam­ma, sä­ger Chel­seamål­vak­ten in­för Em-pre­miä­ren mot Tyskland.

Nu är det län­ge­se­dan som det dis­ku­te­ra­des vem som ska va­ra lands­la­gets förstamål­vakt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.