Små häl­so­ris­ker med natt­jobb

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Det är in­te så far­ligt som man ti­di­ga­re trott att ar­be­ta på nat­ten, vi­sar ny forsk­ning.

– Det ver­kar som om natt­ar­be­ta­re in­te be­hö­ver oroa sig för häl­san, sä­ger pro­fes­sor Tor­björn Åkerstedt.

Stu­di­en har in­te hit­tat många tyd­li­ga ef­fek­ter på häl­san vid natt­ar­be­te. Sömn­fors­ka­ren Tor­björn Åkerstedt har gått ige­nom sam­lad forsk­ning och kom­mit fram till att död­lig­he­ten in­te är myc­ket hög­re bland natt­ar­be­ta­re än and­ra, skri­ver Syd­svens­kan.

– Hjärt- och kärl­sjuk­do­mar har in­te alls sam­ma solkla­ra kopp­ling till natt­ar­be­te som vi trod­de från bör­jan. Ris­ken kan ha mins­kat, sä­ger Tor­björn Åkerstedt vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet, till tid­ning­en.

Han sä­ger att det kan be­ro på att natt­ar­be­ta­re har fått bätt­re vill­kor.

Can­cer­ris­ken ökar in­te, men vis­sa and­ra sjuk­do­mar är van­li­ga­re bland natt­ar­be­ta­re, till ex­em­pel MS för per­so­ner som ar­be­tat natt un­der se­na ton­å­ren. En stu­die vi­sar på att det ock­så finns för­höjd risk för di­a­be­tes typ 2, men Åkerstedt på­pe­kar vis­sa bris­ter i den stu­di­en.

Per­so­ner som all­tid job­bar dag, och de som all­tid job­bar natt, sva­rar mest po­si­tivt på frå­gan om hur de mår. Mest ne­ga­tivt sva­rar per­so­ner som ar­be­tar skift och har oli­ka ar­bets­ti­der oli­ka da­gar. (TT)

FOTO: NTB SCANPIX/TT/ARKIV

Natt­job­ba­re be­hö­ver in­te oroa sig för häl­san, en­ligt ny forsk­ning från Ka­ro­lins­ka In­sti­tu­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.